Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Chỉ thị tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII - 2014

Đăng ngày: 11/23/2012 12:00:00 AM - Lượt xem 2446

 Đại hội các cấp được tiến hành ở 3 giai đoạn: cấp xã, phường, thị trấn (từ tháng 01 – 09/2013), cấp huyện, thị xã, thành phố (từ tháng 10-12/2013), cấp Sở Ban, Ngành, Đoàn thể và Lực lượng vũ trang cấp tỉnh (từ tháng 10/2013 – 03/2014) và cấp tỉnh (tháng 04/2014). Dưới đây là toàn văn nội dung Chỉ thị 36: 
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH B̀NH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 36 /CT-UBND

Bình Thuận, ngày 22 tháng 11 năm 2012

CHỈ THỊ
Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014

Căn cứ Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020;

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020;

Căn cứ Chương trình hành động số 12-NQ/TU ngày 27/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-TTg ngày 06/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 và Hướng dẫn số 2500/HD-BVHTTDL ngày 25/7/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai một số nội dung công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

Để đảm bảo công tác triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014 đạt kết quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014;

- Hướng dẫn các địa phương và các ngành xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT tại địa phương, đơn vị trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an ninh trật tự và thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, đoàn thể, tổ chức xã hội và các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến mọi đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa tổ chức Đại hội TDTT các cấp và chuẩn bị lực lượng tham gia đạt thành tích cao tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

- Tích cực vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gươngBác Hồ vĩ đại”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”.

2. Thành lập Ban Tổ chức Đại hội TDTT từng cấp do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách Văn xã làm Trưởng ban, Lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng ban thường trực, các thành viên gồm lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn thể liên quan tham gia vào Ban Tổ chức Đại hội. Đối với các sở, ban, ngành và đoàn thể thì thành phần Ban Tổ chức Đại hội do Thủ trưởng đơn vị Quyết định.

3. Thời gian tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII năm 2014 bắt đầu từ tháng 01/2013 đến tháng 4/2014 chia thành 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1:

Từ tháng 01/2013 đến tháng 9/2013, tiến hành tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn.

- Giai đoạn 2:

+ Từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2013, tiến hành tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố.

+ Từ tháng 10/2013 đến tháng 3/2014, tiến hành tổ chức Đại hội TDTT Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và Lực lượng vũ trang cấp tỉnh.

- Giai đoạn 3:

Tháng 4 năm 2014, tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc của Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014 tại thành phố Phan Thiết.

Đại hội TDTT từng cấp có thể tổ chức một số môn trước khi tổ chức Đại hội TDTT cấp mình.

4. Kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014 được cân đối trong dự toán ngân sách hàng năm.

Khuyến khích các đơn vị, địa phương huy động thêm nguồn đóng góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Sử dụng tối đa các nguồn lực về cơ sở vật chất, kỹ thuật và các trang thiết bị phục vụ nhu cầu tập luyện và thi đấu TDTT của quần chúng nhân dân.

5. Tổ chức thực hiện:

- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện để Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bình Thuận lần thứ VII được tổ chức chu đáo và đạt kết quả.

- Tích cực tham gia và tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bình Thuận, các hoạt động tổ chức phải hết sức thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, gây lãng phí vật chất và thời gian.

- Sở Tài chính căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách, bố trí nguồn kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cho các đơn vị, địa phương ngoài nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm cho công tác TDTT.

-. Sở Y tế có kế hoạch triển khai công tác đảm bảo Y tế tại Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014; đồng thời có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế không thu phí các Vận động viên khám sức khỏe tham gia Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014.

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo UBND tỉnh Bình Thuận theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- TT. Tỉnh uỷ;

- TT. HĐND tỉnh;

- CT, các PCT. UBND tỉnh;

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;

- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;

- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, VXDL. BVy.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Tiến Phương

Bài viết liên quan

Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT