Hướng dẫn về việc tổ chức học tập và tuyên truyền chuyên đề "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân"

Đăng ngày: 8/23/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 2653

Dưới đây là toàn bộ nội dung của Hướng dẫn.

 

Thực hiện hướng dẫn số 09-HD/BCĐTW, ngày 24/4/2009 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và Thông báo số 75-TB/BCĐ, ngày 24/6/2009 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của tỉnh; Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của tỉnh hướng dẫn việc tổ chức triển khai học tập và tuyên truyền chủ đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân"; gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ như sau:

 

I-Mục đích, yêu cầu:

 

- Làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", và những lời di huấn sâu sắc của Bác Hồ.

 

- Qua học tập và ôn lại di chúc của Bác Hồ, mỗi tập thể và cá nhân tự liên hệ, kiểm điểm để trao đổi và đề ra những việc cụ thể làm theo lời Bác dạy và tấm gương đạo đức của Bác một cách thiết thực; tạo cơ sở đưa Cuộc vận động từng bước đi vào chiều sâu; góp phần động viên sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ đảng viên và nhân dân thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2009 đã đề ra.

 

II- Về biện pháp tiến hành:

 

1. Từng đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nghiên cứu chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

 

- Qua học tập, từng nơi tổ chức toạ đàm với chủ đề "Phải làm gì và làm thế nào để thể hiện ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân"; liên hệ tình hình thực tế của đơn vị, đề ra cho được những việc làm cụ thể thiết thực, không nêu chung chung.

 

Việc này phải hoàn thành chậm nhất ngày 15/8/2009.

 

- Qua học tập và tọa đàm của cơ quan, đơn vị, mỗi cá nhân tự xác định công việc cụ thể của mình cần phải làm và báo cáo trước tập thể đang công tác trong đợt sinh hoạt gần nhất. Riêng các đồng chí thủ trưởng, phó thủ trưởng báo cáo trước toàn thể cơ quan, đơn vị trong đợt sinh hoạt kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.

 

Lưu ý: Để các tổ chức cơ sở tổ chức tốt mạn đàm, đề nghị Ban chỉ đạo các huyện, thị, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc tổ chức trước các cuộc tọa đàm theo khối. Ví dụ như: khối xã, phường, thị trấn; khối hành chính; khối sự nghiệp; khối lực lượng vũ trang .v.v... Để trên cơ sở nội dung tọa đàm của khối, từng đơn vị, cơ sở liên hệ và tổ chức tọa đàm ở đơn vị mình một cách thiết thực.

 

2- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các tổ chức cơ sở đảng tổ chức sinh hoạt, ôn lại Di chúc của Bác Hồ, có liên hệ kiểm điểm việc thực hiện Di chúc của Bác Hồ như thế nào ở địa phương, đơn vị mình? (Nội dung kiểm điểm chờ Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Trung ương hướng dẫn cụ thể).

 

3- Uỷ ban Mặt trận TQVN và các đoàn thể có kế hoạch hướng dẫn cụ thể trong đoàn viên, hội viên tổ chức sinh hoạt và bàn những việc phải làm theo tinh thần nêu trên.

 

4- Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyên đề trên, chú ý biểu dương những nơi làm tốt, những điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giúp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, trên cơ sở hội nghị tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên vừa qua về chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện hướng dẫn này.

 

Quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị cấp ủy và Ban Chỉ đạo các cấp phản ánh kịp thời để Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh cho ý kiến./

 

Theo Tỉnh ủy Bình Thuận

Bài viết liên quan

Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT