Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới ĐH TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014

Đăng ngày: 12/20/2012 12:00:00 AM - Lượt xem 5253

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH B̀NH THUẬN

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 4902/ KH - UBND

Bình Thuận, ngày 18 tháng 12 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014

Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020;

Chương trình hành động số 12-NQ/TU ngày 27/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020;

Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020;

Kế hoạch 5695/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược tỉnh Bình Thuận đến năm 2020;

Quyết định số 670/QĐ-TTg ngày 06/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014;

Hướng dẫn số 2500/HD-BVHTTDL ngày 25/7/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai một số nội dung công tác tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014.

Chỉ thị số 36/CT-UBND ngày 22/11/2012 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1/ Mục đích

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện;

- Đẩy mạnh các hoạt động TDTT quần chúng nhằm thực hiện ngày càng hiệu quả hơn Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phấn đấu đạt trên 95% đơn vị cấp xã, phường, thị trấn; 100% đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội TDTT và tham gia Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014;

- Tập trung các nguồn lực của địa phương phát triển và nâng cao thành tích của lực lượng Vận động viên (VĐV) các môn thể thao trọng điểm. Qua đó tuyển chọn VĐV có thành tích tốt tại Đại hội TDTT cấp tỉnh chuẩn bị tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 đạt kết quả.

- Tăng cường và nâng cấp một bước sơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài ở các cấp;

- Tổ chức Đại hội TDTT các cấp thiết thực, hiệu quả; tích cực huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp vào việc tổ chức Đại hội; Thông qua Đại hội TDTT các cấp, đánh giá thực chất kết quả phát triển sự nghiệp TDTT của xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã, thành phố trong giai đoạn 2010-2014.

2/ Yêu cầu:

- Các địa phương, đơn vị có kế hoạch cụ thể và phù hợp với điều kiện của mình để tổ chức lực lượng, lấy các Câu lạc bộ TDTT cơ sở làm nòng cốt. Xây dựng nội dung, chương trình Đại hội, sửa chữa, bổ sung các trang thiết bị, dụng cụ và sân bãi thể thao phục vụ cho Đại hội.

- Thông qua Đại hội TDTT của từng cấp, tạo động lực thu hút các thành phần, các đối tượng trong xã hội tham gia, phát triển sự nghiệp TDTT, xây dựng cơ sở vật chất, ủng hộ kinh phí cho hoạt động TDTT theo tinh thần Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế. văn hoá, thể thao và môi trường.

- Đại hội TDTT các cấp phải thật an toàn, tiết kiệm và đúng nghi lễ của một Đại hội TDTT, có thể lồng ghép với các ngày lễ lớn, ngày thành lập ngành để tổ chức Đại hội.

- Các Liên đoàn, Hội, Chi hội, Câu lạc bộ TDTT quần chúng có kế hoạch phối hợp với các Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm TDTT các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt Đại hội TDTT cơ sở.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẠI HỘI TDTT

1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Bình Thuận, có đủ điều kiện về chuyên môn, sức khỏe theo quy định của Điều lệ Đại hội từng cấp đều được quyền tham gia.

2. Công chức, viên chức, người lao động (có hợp đồng lao động từ 6 tháng trở lên tính từ thời điểm khai mạc các môn thi đấu trong Đại hội) tại các Sở, Ban Ngành, Lực lượng vũ trang và Đoàn thể đều được quyền tham gia.

BTC sẽ kiểm tra Chứng minh nhân dân; Hộ khẩu thường trú; bảng lương tại thời điểm ký hợp đồng.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014 bắt đầu từ tháng 01/2013 đến tháng 4/2014 chia thành 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: từ tháng 01/2013 đến tháng 9/2013 tiến hành Đại hội Thể dục thể thao cấp xã, phường, thị trấn.

Giai đoạn 2: từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2013 tiến hành Đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố. Từ tháng 10/2013 đến tháng 3/2014 Tiến hành Đại hội TDTT Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và Lực lượng vũ trang cấp tỉnh.

Giai đoạn 3: tháng 4 năm 2014 tiến hành tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014 tại thành phố Phan Thiết.

Đại hội TDTT từng cấp có thể tổ chức một số môn trước khi tổ chức Đại hội TDTT cấp mình.

IV. QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Đối với xã, phường và thị trấn

- Bao gồm Xóm, Thôn, Khu phố, CLB TDTT cơ sở.

- Tùy điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị tổ chức, phải có hình thức tổ chức phù hợp, thiết thực và có hiệu quả, động viên được nhiều người tham gia tập luyện, thi đấu. Qua đó tuyển chọn lực lượng tham gia Đại hội TDTT cấp huyện.

- Đảm bảo tất cả các xã, phường, thị trấn đều tổ chức được Đại hội TDTT của cấp mình, phấn đấu đạt trên 95% đơn vị cấp xã tổ chức Đại hội TDTT.

- Nội dung và số môn thể thao thi đấu cần gọn nhẹ, chọn những môn có đông đảo nhân dân tham gia tập luyện, các môn thể thao truyền thống và phù hợp với điều kiện làm ăn, đời sống sinh hoạt của địa phương như: Leo núi, Bắn nỏ, Kéo co, Đẩy gậy, Xe đạp nhanh - chậm, Bóng đá, Việt dã, Bóng chuyền, Võ thuật, Cờ tướng, Chạy Cà kheo… Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn tối thiểu phải được tổ chức từ 5 môn thể thao trở lên.

- Về hình thức có thể lồng ghép vào các ngày lễ, Hội của địa phương hoặc ngày kỷ niệm, ngày truyền thống của các Ngành. Đồng thời để tiết kiệm cho cơ sở, các huyện, thị xã, thành phố có thể sử dụng chung các phương tiện, thiết bị … để tổ chức luân phiên cho từng xã, phường và thị trấn.

2. Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố

- Bao gồm xã, phường, thị trấn, các đơn vị Phòng, Ban, Lực lượng vũ trang.

- Nội dung các môn thi trong Đại hội TDTT cần tuỳ thuộc vào quy mô phát triển phong trào ở cơ sở, đồng thời căn cứ vào số lượng các môn được tổ chức trong Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014 để quyết định, nhưng phải được tổ chức tồi thiểu từ 8 môn thể thao trở lên.

- Cần tổ chức trang trọng, nghiêm túc, chú ý công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho Đại hội. Trung tâm TDTT tỉnh, Trường Năng khiếu Nghiệp vụ TDTT tỉnh căn cứ vào nhu cầu của địa phương để cử cán bộ, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức Đại hội TDTT các cấp thành công.

- Đảm bảo tất cả các xã, phường, thị trấn đều tổ chức được Đại hội TDTT của cấp mình, phấn đấu đạt 100% đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội TDTT.

3. Đối với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Lực lượng vũ trang cấp tỉnh và các Trường Đại học, Cao đẵng, Trung cấp, các tổ chức cơ quan, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

- Bao gồm các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, tổ, đội theo hệ thống quản lý chuyên ngành hoặc liên kết nhóm Sở, ngành để tổ chức.

- Nội dung các môn thi trong Đại hội TDTT cần tuỳ thuộc vào quy mô phát triển phong trào ở đơn vị, đồng thời căn cứ vào số lượng các môn được tổ chức trong Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014 để quyết định, nhưng phải được tổ chức tối thiểu từ 5 môn thể thao trở lên.

4. Đối với cấp tỉnh:

- Bao gồm các đoàn thể thao cấp huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận được mở rộng cho các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Lực lượng vũ trang và các Trường Đại học, Cao đẵng, Trung cấp, các tổ chức khác, cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tham gia.

- Nội dung được tổ chức gồm các môn thể thao hiện đại, truyền thống, dân tộc đã được phổ biến và tập luyện rộng rãi ở tỉnh ta, đã thường xuyên tổ chức ở các họat động thể thao cơ sở, huyện, thị xã, thành phố và toàn tỉnh.

- Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014 sẽ tổ chức từ 16 môn trở lên. Bao gồm tổ chức thi đấu các môn thể thao trước Đại hội tại các địa phương đăng cai trong toàn tỉnh và tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014 tại Thành phố Phan Thiết, bao gồm Lễ Khai mạc, Bế mạc và thi đấu các môn thể thao còn lại.

V. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYÊN

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao, thiết thực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đề cao trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, của toàn xã hội đối với công tác thể dục thể thao.

- Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho vận động viên, thực hiện ứng xử văn hóa, kiên quyết loại trừ các hành vi tiêu cực trong thể thao; tích cực biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động thể dục thể thao và trong công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

- Một số khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội Thể dục thể thao các cấp: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”; “ Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”; “ Nhanh hơn – Cao hơn – Mạnh hơn” và các khẩu hiệu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Tổ chức phát sóng thường xuyên trên hệ thống đài phát thanh, đài truyền hình, đài truyền thanh của địa phương các bài hát tuyên truyền về thể dục thể thao như “Khỏe vì nước”, “Sáng mãi niềm tin”, “Niềm tin chiến thắng”…trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội TDTT các cấp.

- Biểu tượng, lôgô về Đại hội TDTT các cấp thực hiện theo hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương.

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Kinh phí tổ chức lấy từ ngân sách nhà nước và vận động tài trợ theo nguyên tắc:

+ UBND các cấp cân đối ngân sách địa phương để tổ chức Đại hội các cấp.

+ Thủ trưởng các ngành cân đối các nguồn từ ngân sách của đơn vị để tổ chức Đại hội của ngành mình.

+ Khuyến khích các đơn vị, địa phương huy động thêm nguồn đóng góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đại hội TDTT các cấp có ý nghĩa quan trọng là một sự kiện chính trị - xã hội, tạo nên phong trào TDTT rộng khắp trong toàn tỉnh nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong toàn tỉnh; qua Đại hội đánh giá khả năng tổ chức và sự phát triển phong trào TDTT của từng địa phương trong toàn tỉnh. Với ý nghĩa trên, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ cần phải tập trung triển khai tổ chức đồng bộ và hiệu quả như sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tham mưu thành lập Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014, ban hành Điều lệ và các văn bản hướng dẫn cơ sở tổ chức Đại hội TDTT các cấp; đồng thời có kế hoạch tổ chức triển khai Chỉ thị số 36/CT-UBND tỉnh ngày 22/11/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014.

3. Sở Y tế có kế hoạch triển khai công tác đảm bảo Y tế tại Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014; đồng thời có văn bản chỉ đạo các cơ sở Y tế không thu phí các Vận động viên khám sức khỏe tham gia Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT tham gia và hổ trợ địa phương tổ chức tốt Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014.

5. Sở Thông tin-Truyền thông, Báo, Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Thuận và báo Bình Thuận xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội, nhằm tích cực vận động người dân tham gia tập luyện TDTT, thiết thực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “ Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa ở khu dân cư”; đề cao trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, của toàn xã hội đối với công tác TDTT.

6. Lực lượng vũ trang trong tỉnh tiến hành xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự tại Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014.

7. Ủy Ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh căn cứ Chỉ thị số 36/CT-UBND ngày 22/11/2012 và Kế hoạch của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014, ban hành Chỉ thị và xây dựng Kế hoạch, Điều lệ Đại hội TDTT cấp mình và chuẩn bị tốt lực lượng tham gia Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VII năm 2014.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu các nội dung có liên quan đến việc tổ chức triển khai Đại hội TDTT các cấp và giúp Ủy Ban nhân dân tỉnh theo dõi báo cáo tình hình tổ chức của các địa phương, cơ quan đơn vị trong toàn tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

Nơi nhận:

-Bộ VHTTDL;

- Tổng cục TDTT;

- TT. Tỉnh ủy;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy;

- Các Cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh;

- Mặt trận và các Đoàn, thể tỉnh

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Trung tâm TDTT tỉnh;

- Trường nghiệp vụ TDTT tỉnh;

- PVP.UBND tỉnh-Phạm Văn Thảo;

- Lưu: VT, VXDL, Bvy.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Tiến Phương

(file PDF)

Bài viết liên quan

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT