Trung tâm TDTT triển khai tổ chức họp bình bầu khen thưởng năm 2009

Đăng ngày: 11/13/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 1574

Download văn bản liên quan: Hướng dẫn số 34/HD-SVHTTDL ngày 12/10/2009 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận

SỞ VHTTDL TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––

Số:     20        TB/TT.TDTT

Phan Thiết, ngày  11 tháng 11 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Về việc họp bình xét khen thưởng năm 2009

 

Căn cứ hướng dẫn số 34/HD-SVHTTDL ngày 12/10/2009 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng năm 2009 (đã gửi các phòng);

Căn cứ hướng dẫn số 1250/SVHTTDL ngày 13/10/2009 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn nội dung xét công nhận sáng kiến năm 2009;

Để chuẩn bị công tác tổng kết đánh giá và bình bầu khen thưởng của tập thể, cá nhân đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bình Thuận khen thưởng công tác năm 2009. Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh thông báo đến các phòng chuyên môn một số công việc sau:

- Tổ chức họp đánh giá bình bầu các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị các cấp xem xét khen thưởng công tác năm 2009;

- Phải có báo cáo sáng kiến đề nghị xét công nhận năm 2009 (đối với cá nhân đăng ký Chiến sỹ thi đua cơ sở và Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh) gửi về phòng Hành chính – Tổng hợp trước ngày 20/11/2009 (có văn bản kèm theo);

- Đối với cá nhân Lao động tiên tiến đề nghị các phòng chuyên môn căn cứ Quyết định số 03/QĐ-TT.TDTT ngày 03/02/2009 của Giám đốc Trung tâm TDTT tỉnh Bình Thuận về việc giao nhiệm vụ năm 2009 đối với tập thể hoàn hành vượt mức chỉ tiêu (Tỷ lệ xét đề nghị cá nhân Lao động tiên tiến không quá 95% của phòng mình), đối với tập thể hoàn hành từ 65% - 90% (Tỷ lệ xét đề nghị cá nhân Lao động tiên tiến không quá 75% của phòng mình). Riêng các đ/c Phó Giám đốc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo phòng nào thì sinh hoạt và xét đề nghị khen thưởng của phòng đó.

- Đối với Giấy khen SVHTTDL mỗi phòng xét, chọn đề nghị khen không quá 01 tập thể và 02 cá nhân.

Để đảm bảo khen thưởng đúng thời gian quy định, yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm cần tập trung đánh giá bình chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu để đề nghị UBND tỉnh và Sở VHTTDL khen thưởng gửi về phòng Hành chính - Tổng hợp trước ngày 30/11/2009. Sau thời gian quy định, phòng nào không gửi hồ sơ, coi như không có nhu cầu đề nghị khen thưởng năm 2009.

Nhận được hướng dẫn này, yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm TDTT tỉnh chủ động triển khai thực hiện; chú ý rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu của phòng được giao trong năm.

Nơi nhận:                                                                                       KT. GIÁM ĐỐC

- BGĐ Trung tâm;                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

- Các phòng chuyên môn;                                                         

- Lưu: VT.        

                                                                                              Nguyễn Hữu Thông

 (nguồn Phòng TCHC)

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao Thể thao - kênh quảng bá cho du lịch
(Đăng ngày: 4/9/2021 8:24:30 AM)
Banner phải 1 FACEBOOK BSC - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT