Kết quả chi tiết Vận động viên huy chương Đoàn Thể thao Bình Thuận tại Đại hội TDTT Toàn quốc lần thứ VII - 2014

Đăng ngày: 12/16/2014 12:00:00 AM - Lượt xem 17965

Đoàn Thể thao Bình Thuận tham dự 10 môn thể thao: Đua thuyền truyền thống (6/1/2), Đua thuyền Canoeing (4/3/7), Taekwondo (2/1/0), Judo (0/2/1), Futsal (0/1/0), Karatedo (0/1/0), Vovinam (0/0/3), Điền kinh (0/0/1), Bóng rổ, Bóng đá bãi biển. Xếp hạng 18/65 tỉnh, thành, ngành. 

 

Kết quả lọc huy chương
Môn thi Nội dung thi Loại Đoàn Tên vận động viên
1. Futsal Bóng đá Futsal Nam Gold Bình Thuận Hồ Quốc Toàn
Gold Bình Thuận Huỳnh Soan
Gold Bình Thuận Lê Công Thanh
Gold Bình Thuận Lê Hoàng Thái Sơn
Gold Bình Thuận Mã Hoàng Phúc
Gold Bình Thuận Nguyễn Thành An
Gold Bình Thuận Nguyễn Thiện Quang
Gold Bình Thuận Nguyễn Việt Tân
Gold Bình Thuận Nguyễn Xuân Huy
Gold Bình Thuận Phạm Thanh Vũ
Gold Bình Thuận Thông Quang Định
Gold Bình Thuận Thông Quang Định
Gold Bình Thuận Trần Văn Quý
2. Canoeing 1000C2M Gold Bình Thuận Đinh Văn Giàu
Gold Bình Thuận Huỳnh Tấn Bân
1000C4M Gold Bình Thuận Châu Văn Cường
Gold Bình Thuận Lê Phú Hải
Gold Bình Thuận Nguyễn Thế Triều
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Tiến
1000K1M Gold Bình Thuận Nguyễn Thành Quang
1000K2M Gold Bình Thuận Nguyễn Quốc Minh
Gold Bình Thuận Trần Thanh Tình
1000K4M Gold Bình Thuận Lê Quốc Hải
Gold Bình Thuận Nguyễn Thành Quang
Gold Bình Thuận Nguyễn Tường
Gold Bình Thuận Phan Văn Phin
200C2M Gold Bình Thuận Đinh Văn Giàu
Gold Bình Thuận Huỳnh Tấn Bân
200K1M Gold Bình Thuận Nguyễn Thành Quang
200K2M Gold Bình Thuận Nguyễn Thành Quang
Gold Bình Thuận Nguyễn Tường
200K4M Gold Bình Thuận Lê Quốc Hải
Gold Bình Thuận Nguyễn Quốc Minh
Gold Bình Thuận Nguyễn Thành Quang
Gold Bình Thuận Phan Văn Phin
500C1M Gold Bình Thuận Nguyễn Thế Triều
500C2M Gold Bình Thuận Lê Phú Hải
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Tiến
500K1M Gold Bình Thuận Nguyễn Thành Quang
500K2M Gold Bình Thuận Lê Quốc Hải
Gold Bình Thuận Trần Thanh Tình
500K4M Gold Bình Thuận Nguyễn Quốc Minh
Gold Bình Thuận Nguyễn Thành Quang
Gold Bình Thuận Nguyễn Tường
Gold Bình Thuận Phan Văn Phin
3. Điền kinh Nhảy 3 bước nam Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hiếu
4. Đua thuyền truyền thống Hỗn hợp Thuyền 12 - 1000m Gold Bình Thuận Hà Thanh Sang
Gold Bình Thuận Huỳnh Văn Trải
Gold Bình Thuận Lê Đinh Dương
Gold Bình Thuận Lê Thành Chung
Gold Bình Thuận Lê Thị Anh Đào
Gold Bình Thuận Lê Văn Bình
Gold Bình Thuận Lê Văn Hiệp
Gold Bình Thuận Lê Văn Hùng
Gold Bình Thuận Lê Văn Lên
Gold Bình Thuận Lê Văn Nhí Anh
Gold Bình Thuận Lê Văn Phi
Gold Bình Thuận Lê Văn Tuấn
Gold Bình Thuận Nguyễn Minh Hải
Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc
Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc Trường
Gold Bình Thuận Nguyễn Tấn Khánh
Gold Bình Thuận Nguyễn Thắng
Gold Bình Thuận Nguyễn Thanh Dương
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Hai
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Hòa
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Núp
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Thanh Hiền
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Thiên Nga
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Ty
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Tý
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Bờ
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Cường
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Dũng
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Được
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Lai
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Phó
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Quốc
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Trường
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Tương
Gold Bình Thuận Phạm Văn Đức
Gold Bình Thuận Phạm Văn Vinh
Gold Bình Thuận Trần Thị Lụa
Hỗn hợp Thuyền 12 - 200m Gold Bình Thuận Hà Thanh Sang
Gold Bình Thuận Huỳnh Văn Trải
Gold Bình Thuận Lê Đinh Dương
Gold Bình Thuận Lê Thành Chung
Gold Bình Thuận Lê Thị Anh Đào
Gold Bình Thuận Lê Văn Bình
Gold Bình Thuận Lê Văn Hiệp
Gold Bình Thuận Lê Văn Hùng
Gold Bình Thuận Lê Văn Lên
Gold Bình Thuận Lê Văn Nhí Anh
Gold Bình Thuận Lê Văn Phi
Gold Bình Thuận Lê Văn Tuấn
Gold Bình Thuận Nguyễn Minh Hải
Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc
Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc Trường
Gold Bình Thuận Nguyễn Tấn Khánh
Gold Bình Thuận Nguyễn Thắng
Gold Bình Thuận Nguyễn Thanh Dương
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Hai
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Hòa
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Núp
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Thanh Hiền
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Thiên Nga
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Ty
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Tý
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Bờ
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Cường
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Dũng
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Được
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Lai
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Phó
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Quốc
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Tương
Gold Bình Thuận Phạm Văn Đức
Gold Bình Thuận Phạm Văn Vinh
Gold Bình Thuận Trần Thị Lụa
Hỗn hợp Thuyền 12 - 500m Gold Bình Thuận Hà Thanh Sang
Gold Bình Thuận Huỳnh Văn Trải
Gold Bình Thuận Lê Đinh Dương
Gold Bình Thuận Lê Thành Chung
Gold Bình Thuận Lê Thị Anh Đào
Gold Bình Thuận Lê Văn Bình
Gold Bình Thuận Lê Văn Hiệp
Gold Bình Thuận Lê Văn Hùng
Gold Bình Thuận Lê Văn Lên
Gold Bình Thuận Lê Văn Nhí Anh
Gold Bình Thuận Lê Văn Phi
Gold Bình Thuận Lê Văn Tuấn
Gold Bình Thuận Nguyễn Minh Hải
Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc
Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc Trường
Gold Bình Thuận Nguyễn Tấn Khánh
Gold Bình Thuận Nguyễn Thắng
Gold Bình Thuận Nguyễn Thanh Dương
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Hai
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Hòa
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Núp
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Thanh Hiền
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Thiên Nga
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Ty
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Tý
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Bờ
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Cường
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Dũng
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Được
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Lai
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Phó
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Quốc
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Trường
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Tương
Gold Bình Thuận Phạm Văn Đức
Gold Bình Thuận Phạm Văn Vinh
Gold Bình Thuận Trần Thị Lụa
Hỗn hợp Thuyền 22 - 200m Gold Bình Thuận Hà Thanh Sang
Gold Bình Thuận Huỳnh Văn Trải
Gold Bình Thuận Lê Đinh Dương
Gold Bình Thuận Lê Thành Chung
Gold Bình Thuận Lê Thị Anh Đào
Gold Bình Thuận Lê Văn Bình
Gold Bình Thuận Lê Văn Hiệp
Gold Bình Thuận Lê Văn Hùng
Gold Bình Thuận Lê Văn Lên
Gold Bình Thuận Lê Văn Nhí Anh
Gold Bình Thuận Lê Văn Phi
Gold Bình Thuận Lê Văn Tuấn
Gold Bình Thuận Nguyễn Minh Hải
Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc
Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc Trường
Gold Bình Thuận Nguyễn Tấn Khánh
Gold Bình Thuận Nguyễn Thắng
Gold Bình Thuận Nguyễn Thanh Dương
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Hai
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Hòa
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Núp
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Thanh Hiền
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Thiên Nga
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Ty
Gold Bình Thuận Nguyễn Thị Tý
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Bờ
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Cường
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Dũng
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Được
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Lai
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Phó
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Trường
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Tương
Gold Bình Thuận Phạm Văn Đức
Gold Bình Thuận Phạm Văn Vinh
Nam Thuyền 12 - 1000m Gold Bình Thuận Hà Thanh Sang
Gold Bình Thuận Huỳnh Văn Trải
Gold Bình Thuận Lê Đinh Dương
Gold Bình Thuận Lê Thành Chung
Gold Bình Thuận Lê Văn Bình
Gold Bình Thuận Lê Văn Hiệp
Gold Bình Thuận Lê Văn Hùng
Gold Bình Thuận Lê Văn Lên
Gold Bình Thuận Lê Văn Nhí Anh
Gold Bình Thuận Lê Văn Phi
Gold Bình Thuận Lê Văn Tuấn
Gold Bình Thuận Nguyễn Minh Hải
Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc
Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc Trường
Gold Bình Thuận Nguyễn Tấn Khánh
Gold Bình Thuận Nguyễn Thắng
Gold Bình Thuận Nguyễn Thanh Dương
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Bờ
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Cường
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Dũng
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Được
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Lai
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Phó
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Quốc
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Trường
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Tương
Gold Bình Thuận Phạm Văn Đức
Gold Bình Thuận Phạm Văn Vinh
Nam Thuyền 12 - 500m Gold Bình Thuận Hà Thanh Sang
Gold Bình Thuận Huỳnh Văn Trải
Gold Bình Thuận Lê Đinh Dương
Gold Bình Thuận Lê Thành Chung
Gold Bình Thuận Lê Văn Bình
Gold Bình Thuận Lê Văn Hiệp
Gold Bình Thuận Lê Văn Hùng
Gold Bình Thuận Lê Văn Lên
Gold Bình Thuận Lê Văn Nhí Anh
Gold Bình Thuận Lê Văn Phi
Gold Bình Thuận Lê Văn Tuấn
Gold Bình Thuận Nguyễn Minh Hải
Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc
Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc Trường
Gold Bình Thuận Nguyễn Tấn Khánh
Gold Bình Thuận Nguyễn Thắng
Gold Bình Thuận Nguyễn Thanh Dương
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Bờ
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Cường
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Dũng
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Được
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Lai
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Phó
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Quốc
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Trường
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Tương
Gold Bình Thuận Phạm Văn Đức
Gold Bình Thuận Phạm Văn Vinh
Nam Thuyền 22 - 1000m Gold Bình Thuận Hà Thanh Sang
Gold Bình Thuận Huỳnh Văn Trải
Gold Bình Thuận Lê Đinh Dương
Gold Bình Thuận Lê Thành Chung
Gold Bình Thuận Lê Văn Bình
Gold Bình Thuận Lê Văn Hiệp
Gold Bình Thuận Lê Văn Hùng
Gold Bình Thuận Lê Văn Lên
Gold Bình Thuận Lê Văn Nhí Anh
Gold Bình Thuận Lê Văn Phi
Gold Bình Thuận Lê Văn Tuấn
Gold Bình Thuận Nguyễn Minh Hải
Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc
Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc Trường
Gold Bình Thuận Nguyễn Tấn Khánh
Gold Bình Thuận Nguyễn Thắng
Gold Bình Thuận Nguyễn Thanh Dương
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Bờ
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Cường
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Dũng
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Được
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Lai
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Phó
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Quốc
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Trường
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Tương
Gold Bình Thuận Phạm Văn Đức
Gold Bình Thuận Phạm Văn Vinh
Nam Thuyền 22 - 200m Gold Bình Thuận Hà Thanh Sang
Gold Bình Thuận Huỳnh Văn Trải
Gold Bình Thuận Lê Đinh Dương
Gold Bình Thuận Lê Thành Chung
Gold Bình Thuận Lê Văn Bình
Gold Bình Thuận Lê Văn Hùng
Gold Bình Thuận Lê Văn Nhí Anh
Gold Bình Thuận Lê Văn Phi
Gold Bình Thuận Lê Văn Tuấn
Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc
Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc Trường
Gold Bình Thuận Nguyễn Tấn Khánh
Gold Bình Thuận Nguyễn Thắng
Gold Bình Thuận Nguyễn Thanh Dương
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Bờ
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Cường
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Dũng
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Được
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Lai
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Phó
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Quốc
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Trường
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Tương
Gold Bình Thuận Phạm Văn Đức
Gold Bình Thuận Phạm Văn Vinh
Nam Thuyền 22 - 500m Gold Bình Thuận Hà Thanh Sang
Gold Bình Thuận Huỳnh Văn Trải
Gold Bình Thuận Lê Đinh Dương
Gold Bình Thuận Lê Đinh Dương
Gold Bình Thuận Lê Thành Chung
Gold Bình Thuận Lê Văn Bình
Gold Bình Thuận Lê Văn Hiệp
Gold Bình Thuận Lê Văn Hùng
Gold Bình Thuận Lê Văn Lên
Gold Bình Thuận Lê Văn Nhí Anh
Gold Bình Thuận Lê Văn Phi
Gold Bình Thuận Lê Văn Tuấn
Gold Bình Thuận Nguyễn Minh Hải
Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc
Gold Bình Thuận Nguyễn Ngọc Trường
Gold Bình Thuận Nguyễn Tấn Khánh
Gold Bình Thuận Nguyễn Thanh Dương
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Bờ
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Cường
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Dũng
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Được
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Lai
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Phó
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Quốc
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Trường
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Trường
Gold Bình Thuận Nguyễn Văn Tương
Gold Bình Thuận Phạm Văn Đức
Gold Bình Thuận Phạm Văn Vinh
5. Judo Đối kháng nam - 60kg Gold Bình Thuận Phan Trúc Phi</