Văn bản

Trung tâm TDTT Bình Thuận triển khai khai học tập chuyên đề năm 2014

3/10/2014 12:00:00 AM - Lượt xem 3064

Thực hiện hướng dẫn số 29-KH/ĐU-VHTTDL ngày 24/02/2014 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận về việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Chi bộ Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

Triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

3/11/2013 12:00:00 AM - Lượt xem 5342

Chi bộ Trung tâm TDTT tỉnh triển khai kế hoạch Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và liên hệ bản thân đề ra phương hướng phấn đấu.

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

2/20/2012 12:00:00 AM - Lượt xem 2948

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

KẾ HOẠCH Về việc Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.

10/25/2011 12:00:00 AM - Lượt xem 2975

Căn cứ Kế hoạch số 91KH/ĐU-SVHTTDL ngày 28/9/2011 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận về việc Tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015.

Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

10/24/2011 12:00:00 AM - Lượt xem 2838

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Bộ Chính trị ( khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07-11-2006 về “Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm giương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hướng dẫn sơ kết 9 tháng đầu năm 2010, đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi (ở cấp tỉnh) và tổng kết 4 năm CVĐ

8/2/2010 12:00:00 AM - Lượt xem 2878

BCĐ TW ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BCĐTW” ngày 02/7/2010: Hướng dẫn Sơ kết 9 tháng đầu năm 2010, đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi (ở cấp tỉnh) và tổng kết 4 năm Cuộc vận động “HTLTTGĐĐ HCM".

Trung tâm TDTT tỉnh triển khai chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2010

4/9/2010 12:00:00 AM - Lượt xem 3080

Thực hiện ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Đảng ủy Sở VHTTDL, Chi bộ Trung tâm TDTT tỉnh triển khai chương trình hành động học tập và tuyên truyền chủ đề: Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “ là đạo đức, là văn minh”. Dưới đây là toàn văn nội dung.

Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

3/18/2010 12:00:00 AM - Lượt xem 3038

Ngày 21/8/2009, Ban Tuyên giao Trung ương ban hành Kế hoạch 97-KH/BTGTW về tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Dưới đây là toàn văn nội dung kế hoạch.

Cuộc thi tìm hiểu về 80 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng

12/10/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 2888

Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 37-KH/BTCTU ngày 16/11/2009 về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Ngành tổ chức xây dựng Đảng 14/10 (1930 – 2010)

Hướng dẫn tổng kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009 và xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động năm 2010

11/18/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 3005

Hướng dẫn số 19-HD/BCĐTW, ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Hướng dẫn về việc tổ chức học tập và tuyên truyền chuyên đề "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân"

8/23/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 2860

Ngày 01 tháng 7 năm 2009, Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tỉnh đã ra Hướng dẫn số 77-HD/BCĐ về việc tổ chức triển khai học tập và tuyên truyền chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ.

Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương: Tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

8/22/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 2911

Ngày 07/11/2007, Ban Chấp hành trung ương ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về việc tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT