Trung tâm TDTT Bình Thuận triển khai khai học tập chuyên đề năm 2014

Đăng ngày: 3/10/2014 12:00:00 AM - Lượt xem 3052

ĐẢNG ỦY SỞ VHTTDL TỈNH BÌNH THUẬN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

–––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––

 

Số:           10        /KH- CB.TT.TDTT

Phan Thiết, ngày 06 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Triển khai học tập chuyên đề năm 2014

 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

-------------------------------------------

 

 

Thực hiện hướng dẫn số 29-KH/ĐU-VHTTDL ngày 24/02/2014 của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận về việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm". Chi bộ Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến sâu sắc, ngày càng thiết thực và đi vào cuộc sống.

2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa: “Suốt đời phấn đầu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong đơn vị”.

3. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào nề nếp thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, đơn vị; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên.

4. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu, điển hình, những việc làm, nghĩa cử cao đẹp có ý nghĩa thông qua việc học tập và làm theo.

II. YÊU CẦU

1. Cán bộ, Đảng viên, Viên chức đơn vị thực hiện học tập chuyên đề 2014 trên tinh thần nghiêm túc, thường xuyên xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Gắn học tập và làm theo với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu, kế hoạch; công tác xây dựng Đảng, đơn vị, đoàn thể và làm cơ sở trong việc đánh giá, phân loại Chi bộ, Đảng viên, đánh giá Cán bộ, Viên chức hàng năm.

3. Qua học tập và làm theo để thấy rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém của mỗi cá nhân, từ đó đề ra giải pháp khắc phục, đồng thời phát hiện giới thiệu những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” để làm gương điển hình học tập.

III. NỘI DUNG 

          1. Tổ chức học tập, quán triệt cho đảng viên, cán bộ, viên chức nắm vững nội dung Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012; Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về tăng cường công tác kiểm tra; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

2. Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu học tập và làm theo, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được Chi bộ xây dựng kế hoạch triển khai những việc cần làm ngay tại văn bản số 28/KH-CB,TT.TDTT ngày 23/11/2012; Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XII) về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác và công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Cụ thể hóa thực hiện biện pháp nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như:

 - Duy trì việc kể chuyện, sinh hoạt, đưa mẫu chuyện lên trang Website của Trung tâm chuyên đề về tấm gương tư tưởng, tác phong, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt cơ quan.

- Tiến hành việc tự phê bình và phê bình nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; tính gương mẫu của người đứng đầu, của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong rèn luyện đạo đức, lối sống, trong việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, các Quy định, Quy chế và Nội quy của Trung tâm Thể dục Thể thao.

- Đảng viên, Cán bộ, Viên chức, Huấn luyện viên Trung tâm vừa thực hiện tại đơn vị vừa thường xuyên tuyên truyền tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt chào cờ hàng tháng cho lực lương vận động viên thể thao.

IV. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP

1. Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt Chi bộ, đoàn thể và cơ quan

Trong các buổi sinh hoạt, cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận từ các tài liệu, liên hệ đề ra phương hướng phấn đấu thực hiện cụ thể từng nội dung trong từng quý bảo đảm tính hiệu quả tập trung các chuyên đề sau:

- Quý I: Tổ chức học tập, quán triệt nội dung chuyên đề“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm”; đồng thời rà soát, bổ sung bản “Nêu gương” của Chi bộ, đơn vị và đăng ký “Gương mẩu thực hiện” của người đứng đầu gắn với nội dung chủ đề 2104 trên cơ sở Hướng dẫn số 23-HD/ĐU ngày 26/6/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối; từ đó tổ chức cho toàn thể, cán bộ, đảng viên, quần chúng hoàn chỉnh việc ký cam kết thực hiện bản “Nêu gương” và người đứng đầu đăng ký bản “Gương mẫu thực hiện”.

- Quý II: Tiếp tục quán triệt, thảo luận và đề ra nội dung thực hiện theo Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) về nội dung “ Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy đơn vị” và thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 01/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Quý III: Tiếp tục quán triệt, thảo luận và đề ra nội dung thực hiện theo Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) về nội dung “Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” và thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Quý IV: Tiếp tục quán triệt, thảo luận và đề ra nội dung thực hiện theo Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI) về nội dung “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH-HĐH, hội nhập quốc tế”.

Đưa đánh giá kết quả việc “Nêu gương” và “Gương mẫu thực hiện” theo nội dung đã đăng ký vào việc xếp loại tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, viên chức hàng năm.

- Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch mọi kế hoạch thu, chi theo quy định; Quy chế chi tiêu nội bộ. Phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Xử lý kịp thời, nghiêm túc những vụ việc tiêu cực phát sinh, những vụ việc bức xúc của cán bộ, viên chức và người lao động ở Trung tâm.

2. Một số nội dung của chủ đề để thực hiện

            -  Chủ đề về Nêu cao tinh thần trách nhiệm: Từng cán bộ, đảng viên, viên chức, trước hết Bí thư, Giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Trưởng các phòng chuyên môn, xác định rõ nhiệm vụ được giao, tìm giải pháp tốt nhất để thực hiện hoàn thành đảm bảo chất lượng và số lượng.

            - Chủ đề về Chống chủ nghỉa cá nhân: Nêu cao vai trò trách nhiệm của từng cá nhân trong mọi mặt công tác, từng người phải thể hiện được đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, hòa đồng, không lợi dụng chức vụ quyền hạn để tư lợi cá nhân; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực.

            - Chủ đề về Nói đi đôi với làm: Căn cứ nhiệm vụ, công việc được giao, các quy định chung của cơ quan, tự xây dựng kế hoạch để thực hiện bảo đảm hoàn thành, đạt chất lượng và số lượng; không ba hoa, không nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm. Lấy kết quả khi thực hiện công việc, nhiệm vụ, làm thước đo thực tế, minh chứng cho lời nói của từng người.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp ủy Chi bộ phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức triển khai quán triệt học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2014 trong toàn đơn vị theo đúng kế hoạch này.

2. Phân công đồng chí Trần Văn Nguyên – Đảng viên, Phó trưởng phòng Huấn luyện & Thi đấu chịu trách nhiệm sưu tầm tài liệu tổng hợp, biên soạn các mẫu chuyện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm để phổ biến trong các cuộc sinh hoạt định kỳ của Chi bộ và tuyên truyền trên trang Website của Trung tâm.

 3. Thủ trưởng đơn vị phối hợp với BCH Công đoàn xây dựng nội dung bản đăng ký “Nêu gương” của đơn vị, Bí thư Chi bộ đăng ký “Gương mẫu thực hiện” việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” năm 2014. Mỗi Cán bộ, Đảng viên, Viên chức căn cứ bản “Nêu gương” của đơn vị để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao. Hàng tháng tổ chức kiểm điểm, đánh giá và là cơ sở để đánh giá, nhận xét và bình bầu phân loại Cán bộ, Đảng viên, Viên chức, Đoàn viên vào dịp cuối năm trong chi bộ, đơn vị.

4. Giao trách nhiệm cho BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn phối hợp xây dựng nội dung, chương trình, phát động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” của Chi bộ Trung tâm TDTT tỉnh năm 2014; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; xây dựng báo cáo sơ kết và tổng kết việc quán triệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch này trong toàn đơn vị.

5. Cấp ủy Chi bộ, Thủ trưởng đơn vị, BCH Công đoàn và Chi đoàn tiến hành tổ chức sơ kết 6 tháng (trước ngày 10/6) và tổng kết năm (trước 10/12) kết qủa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 gắn với đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị và báo cáo Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận.

 

  Nơi nhận:                                                                                             TM. CHI BỘ

- Đảng ủy Sở VHTTDL ( để b/c);                                                                    BÍ THƯ

- Đ/c Đỗ Văn Ba – PBT Đảng ủy Sở ( để b/c);                                                      

- BGĐ, BCHCĐ cơ sở, BCH CĐ, Các Đảng viên,

Lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Trung tâm ( thực hiện);

- Lưu: Chi bộ, đ/c Tuấn.

                                                                                                         

                                                                                                           

                                                                                                   Nguyễn Hữu Thông

 

 

Bài viết liên quan

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT