Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

Đăng ngày: 2/20/2012 12:00:00 AM - Lượt xem 2948

 
 

ĐẢNG BỘ TỈNH BỈNH THUẬN

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 26-KH/ĐU

Phan Thiết, ngày 14 tháng 02 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

triển khai việc học tập và làm theo

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012

 

Căn cứ Kế hoạch số 15-KH/TU, ngày 31/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 14-KH/ĐU, ngày 20/9/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mnạh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay cho đến năm 2015;

Căn cứ Hướng dẫn số 33-HD/BTGTU, ngày 28-12-2011 và Hướng dẫn số 35-HD/BTGTU, ngày 31/01/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc học tập chuyên đề và phương hướng triển khai năm 2012 về tiếp tục đẩy mnạh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục triển khai và đưa vào nề nếp việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 15 của Ban Thường vu Tỉnh ủy, Kế hoạch số 14 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng, mỗi tổ chức chính trị - xã hội, các hội đoàn thể, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ.

- Tiếp tục tổ chức học tập, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Người.

2. Yêu cầu

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải căn cứ vào nhiệm vụ chính trị, đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung rèn luyện đúng thực chất, thiết thực; tránh hình thức, phô trương, đối phó.

- Cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, học tập để quyết tâm làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ việc học tập với việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt nhấn mạnh việc “làm theo” một cách thiết thực, cụ thể. Kết hợp nghiên cứu các chuyên đề với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các phong trào, các cuộc vận động ở cơ quan, đơn vị.

- Sau học tập; mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch cụ thể làm theo tấm gương của Người, báo cáo tại chi bộ. Định kỳ, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng tự kiểm điểm việc học tập và làm theo Bác trước chi bộ; tập trung trước nhất là các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy viên các cấp.

- Phát hiện và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến kết hợp với đánh giá chất lượng cuối năm; chú trọng tuyên truyền gương sáng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa ngày càng sâu rộng trọng Đảng bộ Khối và toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ

1. Nội dung học tập

Tập trung nghiên cứu, thảo luận, liên hệ một số nội dung chính sau đây:

- Sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; nâng cao đạo đức công vụ, không tham nhũng, không hối lộ và nhận hối lộ, phòng và chống tiêu cực trong sử dụng các nguồn tài chính công, trong công tác quản lý và triển khai các dự án đầu tư, đất đai, xây dựng và các lĩnh vực khác…

- Sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc; không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, không quan liêu xa dân.

- Mọi thành viên trong xã hội chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức - nhân cách, văn hóa.

- Có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội.

- Giữ cho đời tư và cuộc sống riêng của gia đình, của bản thân mỗi người trong sáng, giản dị.

2. Hình thức học tập

a. Tài liệu học tập

- Tài liệu học chuyên đề và tài liệu tham khảo“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

- Tài liệu “Đường cách mệnh” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phát hành.

b. Thời gian tổ chức học tập các chuyên đề

- Chi ủy tổ chức cho toàn thể đảng viên nghiên cứu chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Phân chia nội dung học tập, nghiên cứu chuyên đề theo từng tháng như sau:

+ Tháng 2, 3 và 4/2012: Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

+ Tháng 5/2012: Học tập, nghiên cứu tác phẩm “Đường cách mệnh” của Bác, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày ra đời tác phẩm.Các chi, đảng bộ cơ sở có thể tổ chức mời báo cáo viên giới thiệu về tác phẩm và liên hệ với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị.

+ Tháng 6/2012: Sơ kết 6 tháng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (ở cả chi bộ và đảng bộ).

+ Tháng 7 và 8/2012: Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân”.

+ Tháng 9 và 10/2012: Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị và khiêm tốn hết mực”.

+ Tháng 11/2012: Nội dung: “Ra sức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng”.

+ Tháng 12/2012: Tổng kết năm 2012 việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (ở cả chi bộ và đảng bộ).

- Hình thức tiến hành: Chi ủy chuẩn bị nội dung và giới thiệu nội dung chuyên đề của tháng trong sinh hoạt chi bộ; đảng viên trao đổi, thảo luận, liên hệ với bản thân.

c. Tổ chức phổ biến, giới thiệu chuyên đề trong sinh hoạt các đoàn thể chính trị - xã hội, sinh hoạt tập thể của các cơ quan, đơn vị

Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên không phải là đảng viên được nghe nói chuyện và học tập, liên hệ về nội dung chuyên đề gắn với các ngày kỷ niệm của đất nước, của ngành, cơ quan, đơn vị; hoặc có thể tổ chức để quần chúng dự sinh hoạt cùng chi bộ phần nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

III. THỰC HIỆN VIỆC “LÀM THEO”

1. Xây dựng chuẩn mực đạo đức

- Tiếp tục rà soát, bổ sung nội dung “xây”, “chống”, xây dựng thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của ngành, của cơ quan, đơn vị theo các nội dung chủ yếu sau:

+ Sống có lý tưởng, vì nước, vì dân, vì con người, vì xã hội.

+ Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trách nhiệm với công việc.

+ Trung thực, tự trọng, trong sáng, giản dị, khiêm tốn.

+ Tôn trọng pháp luật, kỷ cương.

+ Đoàn kết, nhân ái.

+ Suốt đời phấn đấu, rèn luyện học tập.

+ Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

- Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cơ quan, đơn vị.

2. Tổ chức thực hiện việc “làm theo”

a. Đối tượng

Tất cả đảng viên và quần chúng ngoài đảng trong cơ quan, đơn vị.

b. Tổ chức đăng ký

- Chi bộ tổ chức cho từng đảng viên và quần chúng viết bản đăng ký “làm theo” từng quý, 6 tháng hoặc năm.

- Bản đăng ký việc “làm theo” của cán bộ, đảng viên được chi bộ tham gia góp ý thông qua. Đối với quần chúng được tập thể bộ phận công tác thông qua.

- Các bản đăng ký “làm theo’ của cá nhân được làm thành 02 bản (01 bản gửi chi bộ theo dõi, 01 bản để cá nhân thực hiện).

- Bản đăng ký “làm theo” phải có xác nhận của chi ủy chi bộ đối với đảng viên hoặc phụ trách bộ phận đối với quần chúng.

c. Hình thức thực hiện

Định kỳ trong cuộc họp hàng tháng, chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên báo cáo kết quả, kiểm điểm việc đăng ký “làm theo” để tập thể chi bộ tham gia góp ý và tiếp tục giúp đỡ rèn luyện. Đối với quần chúng thì báo cáo trước tập thể bộ phận công tác, cụ thể như sau:

- Đối với các đồng chí đảng viên là Giám đốc và Phó Giám đốc; Trưởng và Phó; Bí thư và Phó Bí thư cấp ủy các Sở, Ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh thì mỗi quý 1 lần báo cáo, kiểm điểm việc “làm theo” trước chi bộ.

- Đối với các đồng chí đảng viên là Trưởng phòng và tương đương của các Sở, Ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh thì 6 tháng 1 lần báo cáo, kiểm điểm việc “làm theo” trước chi bộ.

- Đối với các đảng viên khác theo hình thức xoay vòng đảm bảo 1 năm được 1 lần báo cáo, kiểm điểm việc “làm theo” trước chi bộ.

- Đối với quần chúng: tuỳ theo tình hình của cơ quan, đơn vị tổ chức cho quần chúng báo cáo, kiểm điểm việc “làm theo” trước tập thể bộ phận công tác mỗi năm ít nhất 1 lần.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào Kế hoạch này và Kế hoạch thực hiện đến năm 2015 của các chi, đảng bộ, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trước ngày 01/3/2012.

2. Cấp ủy các, chi đảng bộ tiến hành sơ kết 6 tháng và tổng kết năm kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị báo cáo về Đảng ủy Khối.

3. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy phối hợp với các Ban của Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Bộ phận giúp việc của Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc quán triệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);

- Bộ phận giúp việc 03 của Tỉnh ủy;

- Thường trực Đảng ủy Khối;

- Các Ban Đảng ủy và các Đoàn thể thuộc ĐUK;

- Các chi, đảng bộ trực thuộc;

- Các đ/c Đảng ủy viên Khối;

- Lưu VP, TG.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(đã ký)

Huỳnh Đa Trung

Bài viết liên quan

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT