Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Đăng ngày: 3/18/2010 12:00:00 AM - Lượt xem 3038

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 97-KH/BTGTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2009

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ XI của Đảng

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng 01 năm 2011. Thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 04/8/2009, từ tháng 5 đến tháng 10/2010 sẽ diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để đất nước phát triển bền vững. Đại hội lần thứ XI của Đảng sẽ tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2011 – 2015, tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2001 – 2010, xác định Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020; tổng kết 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X; bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng; bầu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2015. Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Thông qua công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn thể hiện quá trình đổi mới tư duy của Đảng nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

2. Hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các cấp phải nêu bật tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong Đảng và trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng gắn với việc tích cực triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và lồng ghép với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2010. Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần cách mạng tiến công, phấn khởi, lạc quan, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để ngăn chặn suy giảm kinh tế, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Kế hoạch 5 năm (2006 – 2010) và Kế hoạch 5 năm tiếp theo (2011 – 2015).

4. Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về đại hội đảng các cấp để giúp người Việt Nam ở nước ngoài và nhân dân các nước, hiểu đúng, ủng hộ công cuộc đổi mới của nhân dân ta.

5. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng phải đề cao chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân:

1. Kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng; về Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận của Đảng; về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

2. Các văn kiện dự thảo trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng, việc thảo luận, góp ý vào Cương lĩnh 91, các văn kiện của Đảng; kiểm điểm việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

3. Những thành tựu trên các lĩnh vực của các địa phương, đơn vị và của đất nước ta 5 năm qua; những thách thức, khó khăn cần vượt qua trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới trong bối cảnh hội nhập quốc tế; quá trình đổi mới tư duy những bài học kinh nghiệm qua gần 25 năm đổi mới.

4. Những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực; những điển hình trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; phương hướng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong thời gian tới.

5. Phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các địa phương lập thành tích chào mừng Đại hội và triển khai thực hiện các quyết nghị của đại hội các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. Tình cảm của nhân dân cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

6. Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, nhân sự của Đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng… để đảm bảo đại hội các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp.

III. CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN

1. Đợt 1: Từ cuối năm 2009 đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu các tỉnh, thành phố và các cấp đảng ủy trực thuộc Trung ương vào cuối tháng 10/2010.

- Tuyên truyền sự ra đời và phát triển của Đảng qua 80 năm, vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tựu nổi bật; mục đích, ý nghĩa đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XI lần thứ của Đảng.

- Tuyên truyền về các nội dung cơ bản, dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và trình Đại hội lần thứ XI của Đảng, như: Dự thảo Báo cáo chính trị; Kết quả thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001-2010 và mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng…

- Tuyên truyền các đợt sinh hoạt do tổ chức đảng lãnh đạo tổ chức đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân, trong đó chú trọng ý kiến của cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, cán bộ khoa học - công nghệ và các chuyên gia đóng góp vào các văn bản dự thảo trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

- Hoạt động và kết quả đại hội các cấp, trong đó chú trọng tuyên truyền các đại hội điểm có những kinh nghiệm hay.

- Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, như: kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng, 35 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và 20 năm tổ chức UNESCO của Liên Hợp quốc ra Nghị quyết công nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Nhà văn hóa kiệt xuất, Anh hùng giải phóng dân tộc”; 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

- Những tấm gương tiêu biểu của các tập thể và các cá nhân có nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Đợt 2: Từ cuối tháng 10/2010 đến trước khi khai mạc Đại hội lần thứ XI của Đảng (1/2011)

- Đóng góp của các đại hội các tỉnh, thành, các bộ, ngành, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XI của Đảng.

- Tập trung tuyên truyền những thành tựu của đất nước qua 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng; quá trình đổi mới tư duy của Đảng ta và những bài học kinh nghiệm, phương hướng vượt qua khó khăn, thách thức để chống suy giảm kinh tế và đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

- Những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng và trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

3. Đợt 3: Trong thời gian tiến hành Đại hội lần thứ XI của Đảng

- Tình cảm và nguyện vọng của đảng viên và quần chúng đối với Đại hội lần thứ XI của Đảng.

- Những thành tích của các ban, ngành, địa phương, đơn vị chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng.

- Giới thiệu một số đại biểu tiêu biểu về dự Đại hội lần thứ XI của Đảng trên các báo, đài.

- Các hoạt động của Đại hội:

+ Các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội;

+ Thảo luận và các quyết định của Đại hội;

+ Kết quả bầu cử.

4. Đợt 4: Sau Đại hội lần thứ XI của Đảng đến hết tháng 2/2011

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội XI của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và trên phạm vi cả nước.

- Thông báo nhanh về kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng .

- Tuyên truyền các Nghị quyết của Đại hội lần thứ XI của Đảng.

- Hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

- Dư luận bạn bè Quốc tế về thành công của Đại hội lần thứ XI của Đảng.

IV. CÁC BIỆN PHÁP, HÌNH THỨC CHỦ YẾU TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG ĐẠI HỘI XI

1. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XI của Đảng.

2. Tổ chức các Hội nghị Báo cáo viên ở các cấp tuyên truyền sâu rộng các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XI. Ban Tuyên giáo Trung ương dự kiến tổ chức 04 hội nghị ở 3 khu vực Bắc – Trung – Nam. Cụ thể là:

+ Hội nghị thứ nhất (tháng 3/2010): Tuyên truyền nội dung đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng .

+ Hội nghị thứ hai (đầu tháng 11/2010): Tuyên truyền kết quả đại hội các cấp: cơ sở, huyện, quận; tỉnh, thành phố; các đảng uỷ trực thuộc Trung ương và định hướng tuyên truyền Đại hội lần thứ XI của Đảng.

+ Hội nghị thứ ba (đầu tháng 12/2010): Tuyên truyền về nội dung và công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XI của Đảng.

+ Hội nghị thứ tư (giữa tháng 01/2011): Tuyên truyền kết quả thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng.

3. Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị (theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Thường vụ các cấp uỷ) góp ý các văn kiện trình đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng trong các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội ở các cấp từ Trung ương đến cơ sở.

4. Tổ chức các diễn đàn thảo luận, phản ánh các cuộc trao đổi, tạo đàm giữa lãnh đạo hoặc tổ chức đảng với các tầng lớp nhân dân.

5. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các kỳ Đại hội Đảng và nội dung các văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng; triển khai các hoạt động thông tin, cổ động, khánh tiết cổ vũ, tuyên truyền cho Đại hội; gắn biển cho các công trình chào mừng đại hội các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

6. Tổ chức các hội thảo khoa học nghiên cứu, bổ sung, phát triển Cương lĩnh 91, đường lối của Đại hội lần thứ XI của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011- 2020).

7. Tổ chức các triển lãm về thành tựu kinh tế xã hội trong thời gian qua.

8. Mở đợt phát hành sách về Đảng, Đại hội lần thứ XI của Đảng.

9. Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại về Đại hội lần thứ XI của Đảng: họp báo trước, trong và sau Đại hội; các báo đối ngoại, các nhà xuất bản và các báo cáo viên có chương trình thông tin đối ngoại.

10. Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng tài liệu định hướng tuyên truyền kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng (gửi các đại biểu dự Đại hội và ban tuyên giáo các cấp).

 

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu tòan quốc lần thứ XI của Đảng!

2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng!

3. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"!

4. Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh!

5. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm!

6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Nơi nhận:

- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b/c),

- Lãnh đạo Ban,

- Văn phòng Trung ương Đảng,

- Ban Tổ chức Trung ương,

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

- Bộ Thông tin và Truyền thông,

- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; Đảng ủy trực thuộc TW; Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội,

- Các báo, đài Trung ương,

- Các Vụ, đơn vị trong Ban,

- Lưu HC, Vụ TT.

Trưởng ban

Đã ký

Tô Huy Rứa

 

Bài viết liên quan

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT