Hướng dẫn sơ kết 9 tháng đầu năm 2010, đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi (ở cấp tỉnh) và tổng kết 4 năm CVĐ

Đăng ngày: 8/2/2010 12:00:00 AM - Lượt xem 2878

Sau đây là toàn văn Hướng dẫn:

Thực hiện Chương trình toàn khóa và kế hoạch triển khai Cuộc vận động trong năm 2010 (Hướng dẫn 19-HD/BCDDTWW, ngày 13-11-2009), Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn sơ kết 9 tháng đầu năm 2010, đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi (ở cấp tỉnh) và tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm 2010 và đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi triển khai cuộc vận động để xây dựng báo cáo về kết quả cuộc vận động gửi đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương.

- Tổ chức tổng kết 4 năm triển khai cuộc vận động từ cơ sở trở lên để đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động ở địa phương, đơn vị; rút ra bài học kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực sự tiêu biểu, xuất sắc.

- Trên cơ sở kết quả và những bài học kinh nghiệm trong 4 năm qua, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, hình thức phù hợp tiếp tục thực hiện các nội dung của cuộc vận động trong thời gian tới.

- Kết hợp công tác tổ chức hội nghị và công tác tuyên truyền, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010, kế hoạch 5 năm 2006 – 2010, đón chào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và năm 2011.

2- Yêu cầu

- Các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổng kết nghiêm túc, giá đúng thực chất, hoàn thành đúng tiến độ quy định

- Ban chỉ đạo các cấp triển khai việc sơ kết, tổng kết thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. Trong tổ chức tổng kết, chú trọng tiếp thu các ý kiến đánh giá từ cơ sở.

- Bình xét, thẩm định kỹ để trao tặng tập thể, cá nhân các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng thực sự xác đáng, có tác dụng tích cực động viên phong trào.

II- Nội dung tiến hành

1- Về sơ kết 9 tháng đầu năm 2010, đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi khai cuộc vận động, báo cáo đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố,bộ trực thuộc Trung ương

- Căn cứ Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh tổ chức sơ kết 9 tháng đầu năm 2010, đánh giá tổng quát 3 năm rưỡi triển khai cuộc vận động, báo cáo đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố ,đảng bộ trực thuộc Trung ương.

- Nội dung sơ kết tập trung vào việc đánh giá kết quả triển khai cuộc vận động trong 3 năm rưỡi qua, những chuyển biến thực sự trong nhận thức và hành động theo của cán bộ, đảng viên, nhân dân; tác động của cuộc vận động đến công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở ngành, địa phương; những kinh nghiệm tốt cần phát huy; các đề xuất, kiến nghị để tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

- Hình thức tiến hành : Căn cứ báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hàng năm và thực tế triển khai cuộc vận động trong 9 tháng đầu năm 2010, ban tuyên giáo cấp uỷ xây dựng đề cương báo cáo sơ kết xin ý kiến thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và thường trực ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh. Trên cơ sở ý kiến của thường trực, ban tuyên giáo dự thảo báo cáo sơ kết. Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh tổ chức hội nghị ban chỉ đạo mở rộng (có đại diện ban chỉ đạo cấp huyện và trực thuộc tham dự) thảo luận và thông qua báo cáo. Báo cáo sơ kết gửi đại hội đảng bộ tỉnh, thànhphố, đảng bộ trực thuộc Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương. Những đánh giá quan trọng của Báo cáo phải được đưa vào Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Thời gian: xong trước khi tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Tổ chức tổng kết 4 năm triển khai cuộc vận động từ cơ sở trở lên

2.1- Yêu cầu:

Việc tổng kết 4 năm triển khai thực hiện cuộc vận động được tiến hành từ cơ sở trở lên với sự tham gia trực tiếp của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức. Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn quy trình chung; ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa và triển khai thực hiện phù hợp với yêu cầu của địa phương, đơn vị.

2.2 - Quy trình thực hiện

- Ở cấp cơ sở

+ Tất cả đảng viên, lãnh đạo các đoàn thể chính trị ở cơ sở, công chức nhà nước (bao gồm cả công chức cơ sở) viết bản thu hoạch cá nhân qua 4 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nội dung thu hoạch cần có: nhận thức của cá nhân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động; những kết quả cụ thể trong làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân; những việc chưa làm được, nguyên nhân; những đề xuất, kiến nghị…Tùy theo điều kiện cụ thể, ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh hướng dẫn mẫu thu hoạch cho phù hơp. Bản thu hoạch được cá nhân trình bày tại hội nghị chi bộ, cơ quan đầu tháng 10 – 2010; được chi bộ, cơ quan góp ý và lưu hồ sơ cán bộ, đảng viên.

+ Đảng ủy cơ sở xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 4 năm triển khai cuộc vận động của Đảng bộ. Trong báo cáo tập trung đánh giá cụ thể toàn diện kết quả triển khai cuộc vận động, đặc biệt là việc tổ chức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tác động của cuộc vận động đối với công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; những kinh nghiệm, bài học; những đề xuất, kiến nghị. Dự thảo báo cáo được gửi cho các chi bộ thảo luận, góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ đầu tháng 10-2010. Đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm triển khai cuộc vận động của đảng bộ. Trong hội nghị có biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Căn cứ kết quả triển khai cuộc vận động để quyết định số lượng tập thể và cá nhân được khen thưởng, nhưng nói chung số lượng tập thể được khen thưởng không quá ¼ số đơn vị trực thuộc; số cá nhân được khen thưởng không quá 4 lần số đơn vị được khen.

Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp xã và tương đương) lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đề nghị ban chỉ đạo cuộc vận động cấp huyện (và tương đương) khen thưởng.

Thời gian: hoàn thành trước ngày 15-10-2010.

- Ở cấp huyện và tương đương

Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp huyện xây dựng dự thảo báo cáo, tổ chức hội nghị cán bộ mở rộng, có sự tham gia của đại diện ban chỉ đạo cấp xã tổng kết 4 năm triển khai cuộc vận động; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Số lượng tập thể và cá nhân được khen thưởng nhưmức đợ quy định đối với cấp xã.

Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp huyện lập danh sách các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đề nghị ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh khen thưởng.

Thời gian hoàn thành: cuối tháng 10, đầu tháng 1l-2010.

- Ở cấp tỉnh và tương đương

Trên cơ sở báo cáo sơ kết 9 tháng và nhìn lại 3 năm rưỡi triển khai cuộcvận động, các báo cáo tổng kết của các ban chỉ đạo cuộc vận động cấp huyện, ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 4 năm, đánh giá sâu sắc, toàn diện quá trình triển khai, kết quả, hạn chế, kinh nghiệm và phương hướng, giải pháp tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm triển khai cuộc vận động của tỉnh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Tỉ lệ tập thể, cá nhân được khen như quy định chung với cấp xã, cấp huyện.

Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh lập danh sách tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương khen thưởng. Hình thức và số lượng theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Thời gian: xong trước ngày 15-11-2010.

- Ở cấp Trung ương

Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm triển khai cuộc vận động vào đầu tháng 12-2010. Thời gian, hình thức, địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau.

III- Tổ chức thực hiện

1- Căn cứ Hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các cấp trực thuộc triển khai việc tổng kết

2- Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp phân công các uỷ viên ban chỉ đạo phụ trách các địa phương, đơn vị trực thuộc bám sát cơ sở, chỉ đạo và trực tiếp tham gia các hoạt động tổng kết của các đơn vị được phân công.

3- Ban Tuyên giáo Trung ương, ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình bám sát kế hoạch tổng kết, đưa tin kịp thời, biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là ở cơ sở, tạo khí thế chung sôi nổi, phấn khởi cho các hoạt động tổng kết.

4- Ban Tuyên giáo Trung ương theo dõi quá trình triển khai các hoạt động tổng kết trong toàn quốc, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Trưng ương.

T/M BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ
THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ

Đã ký

Trương Tấn Sang

Theo Tạp chí Ban Tuyên giáo TW

Bài viết liên quan

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT