Hướng dẫn tổng kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2009 và xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động năm 2010

Đăng ngày: 11/18/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 3005

Thực hiện kế hoạch triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" toàn khoá và trong năm 2009 (Kế hoạch số 03-KH/BTGTW, ngày 14-5-2007 và Kế hoạch số 06-KH/BCĐTW, ngày 10-11-2008), Ban Chỉ đạo Trung ương hướng dẫn tổng kết năm 2009, đánh giá kết quả thực hiện 3 năm cuộc vận động và xây dựng Kế hoạch năm 2010 với các nội dung sau:

I- TỔNG KẾT NĂM 2009

A- Mục đích, yêu cầu :

1 - Mục đích

- Tổng kết, đánh giá đúng tình hình triển khai cuộc vận động, chỉ rõ những kết quả đạt được trong việc tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước tại mỗi địa phương, đơn vị; rút ra những kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc vận động.

- Kiến nghị với ban chỉ đạo cấp trên những giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động, tiếp tục đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu.

2- Yêu cầu

- Chỉ rõ những chuyển biến trên cả hai mặt: nhận thức ý nghĩa cuộc vận động; hành động làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ đối với mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức, ngành, địa phương, đơn vị, đồng thời cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện cuộc vận động.

- Phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động và trong học tập và làm theo, nhất là trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tổng kết cần tập trung vào một số nội dung chính để làm nổi bật kết quả cuộc vận động trong năm 2009 bao gồm cả mặt kết quả đạt được và mặt hạn chế, khuyết điểm.

- Tổ chức hội nghị tổng kết cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 15-12-2009.

B- Nội dung tổng kết

Nội dung tổng kết căn cứ theo Kế hoạch 06, ngày 10-11-2008 của Ban Chỉ đạo Trung ương đề ra trong năm 2009, tập trung vào những điểm chính sau:

1- Tổng kết, đánh giá kết quả việc tổ chức học tập chủ đề của cuộc vận động năm 2009: "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.

- Việc tổ chức học tập, thảo luận, liên hệ trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và đề ra chương trình hành động của cơ quan, đơn vị, địa phương và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

- Đánh giá kết quả về nhận thức và hành động thông qua việc tu dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, tác động, ảnh hưởng tới dư luận trong quần chúng nhân dân ở địa phương, đơn vị.

2- Đánh giá công tác tuyên truyền cuộc vận động gắn với tuyên truyền kết quả kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

- Việc gắn nội dung cuộc vận động với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương, ngành.

- Việc xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền về cuộc vận động gắn với các hoạt động kỷ niệm 40 năm làm theo Di chúc của Bác phù hợp với điều kiện, đặc điểm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí, văn hoá; văn nghệ, báo cáo viên, tuyên truyền viên ở từng địa phương về 40 năm thực hiện Di chúc của Bác và về cuộc vận động.

3- Đánh giá kết quả triển khai cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh " tại ngành, địa phương, đơn vị năm 2009

- Số lượng và thể loại các tác phẩm; giá trị tư tưởng, nghệ thuật.

- Việc tuyên truyền, quảng bá và lựa chọn, xét tặng thưởng các tác phẩm hay.

4- Triển khai thí điểm việc giảng dạy và học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và các trường chính trị

Đánh giá kết quả việc đưa nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình, giáo trình giảng dạy, học tập; khó khăn vướng mắc trong công tác giảng dạy thí điểm ở một số trường.

5- Kết quả tổ chức giao lưu, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Công tác phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Đánh giá về sức lan toả của các gương điển hình của tập thể, cá nhân trong địa phương, đơn vị và ra bên ngoài.

- Công tác tổ chức gặp mặt, giao lưu, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích ở các cấp.

6- Công tác chỉ đạo điểm

- Việc lựa chọn các đơn vị trực thuộc để làm điểm của ngành, địa phương; phương pháp và hình thức chỉ đạo của ban chỉ đạo các cấp đối với các đơn vị làm điểm trực thuộc; việc phát hiện, chọn lựa và nhân rộng các điển hình, các kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong ngành, địa phương, chú trọng những kinh nghiệm tốt, cách làm mới, sáng tạo. Đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, yếu kém, nguyên nhân và kinh nghiệm rút ra trong công tác chỉ đạo điểm.

7- Công tác chỉ đạo, kiểm tra của ban chỉ đạo các ngành và địa phương

- Việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra của ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp.

- Công tác kiểm tra, đánh giá và trao đổi, học tập kinh nghiệm tại địa phương, đơn vị.

- Những đổi mới trong hoạt động của ban chỉ đạo (so với năm 2008).

8- Đánh giá tổng quát 03 năm triển khai cuộc vận động

Trên cơ sở tổng kết năm 2009 và kết quả tổng hợp của 3 năm triển khai cuộc vận động, báo cáo cần làm rõ thêm một số điểm sau:

- Những chuyển biến rõ nét, những kết quả nổi bật của địa phương, ngành, đơn vị từ khi triển khai cuộc vận động đến nay trên 2 lĩnh vực: nâng cao nhận thức và hành động, qua đó đánh giá kết quả việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội; thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân.

- Những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn.

- Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

C- Về lựa chọn các tập thể, cá nhân gặp mặt, giao lưu và để biểu dương thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại hội nghị toàn quốc sắp tới.

- Theo kế hoạch, trong dịp tổng kết năm 2009, Trung ương sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc gặp mặt giao lưu, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Số lượng đại biểu và thời gian tổ chức hội nghị sẽ thông báo sau.

- Khi tiến hành hội nghị gặp mặt, giao lưu, toạ đàm, các ngành, địa phương chủ động hướng dẫn, lựa chọn và biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân thực sự tiêu biểu, nổi bật nhất trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác (chú trọng việc làm theo).

- Mỗi đảng bộ trực thuộc Trung ương chủ động lựa chọn trong số các đại biểu 01 tập thể và 02 cá nhân đề nghị Trung ương khen thưởng. Đối với 04 địa phương: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hoá, Nghệ An lựa chọn 01 tập thể và 03 cá nhân. Các tập thể và cá nhân được lựa chọn để đề nghị Trung ương khen thưởng cần phải chuẩn bị báo cáo điển hình và phát biểu tại hội nghị.

- Để phục vụ cho việc đẩy mạnh tuyên truyền các điển hình tiên tiến, trước, trong và sau hội nghị toàn quốc, các đảng bộ trực thuộc Trung ương lập danh sách tập thể, cá nhân điển hình năm 2009 của đơn vị mình, mỗi đơn vị từ 5-10 tập thể, cá nhân gửi Ban Tuyên giáo Trung ương trước ngày 31-12-2009.

II- KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG TRONG NĂM 2010

A- Mục đích, yêu cầu

1 - Mục đích

- Đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm, trong đó có việc tổ chức đại hội đảng các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện cuộc vận động thời gian qua, đưa cuộc vận động lên một bước mới; tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn xã hội hướng tới Đại hội XI của Đảng, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2006-2010, tạo đà phát triển nhanh và bền vững hơn cho giai đoạn 2011- 2015.

2- Yêu cầu

- Trên cơ sở kế hoạch chung toàn quốc, mỗi ngành, địa phương, cụ thể hoá, xây dựng kế hoạch, gắn cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động là một nội dung trong Báo cáo chính trị trình đại hội Đảng các cấp.

- Tiếp tục thực hiện, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, đặc biệt là nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp cho bên dưới noi theo.

- Chú trọng chất lượng từng hoạt động, phát huy tính sáng tạo mỗi địa phương, đơn vị và các hình thức triển khai phù hợp đã và đang tiến hành ở mỗi địa phương, đơn vị.

B- Những nội dung cụ thể cần thực hiện

1- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về cuộc vận động gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010, kết hợp với biểu dương các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Căn cứ kế hoạch tuyên truyền và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010, các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về cuộc vận động cụ thể, thiết thực.

- Tiếp tục tuyên truyền về những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan toả, thúc đẩy cuộc vận động cả chiều rộng và chiều sâu.

- Các cơ quan báo chí, truyền thông, hội văn học, nghệ thuật xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiến hành thường xuyên, liên tục.

Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp với cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các ngành, địa phương, đơn vị đều xây dựng các ấn phẩm thông tin, văn học, nghệ thuật về những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2- Tổ chức học tập trong cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân chủ đề cuộc vận động năm 2010: "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh" gắn với công tác tổ chức và tiến hành đại hội đảng các cấp”

- Tổ chức đợt học tập trong toàn Đảng và toàn hệ thống chính trị về chủ đề này trong năm 2010 gắn với quá trình chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

- Trong quá trình học tập, có thảo luận, liên hệ, đề ra chương trình hành động cụ thể của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân, phục vụ trực tiếp cho công tác tổ chức và tiến hành đại hội đảng các cấp.

- Hình thức tiến hành:

+ Tổ chức để tất cả các tổ chức cơ sở đảng nghe giới thiệu chủ đề trên.

+ Cơ quan đơn vị thảo luận liên hệ (lấy chi bộ, đảng bộ cơ sở làm đơn vị học tập, thảo luận).

- Thời gian và các bước tiến hành:

+ Từ tháng 11-2009 đến tháng 01-2010: Làm công tác chuẩn bị, in tài liệu, tập huấn báo cáo viên Trung ương, tỉnh, thành phố.

+ Triển khai học tập tại các đảng bộ cơ sở thuộc các ngành, địa phương xong trước ngày 30-4-2010.

3- Đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xét chọn, tặng thưởng và tổ chức biểu diễn các tác phẩm xuất sắc (kế hoạch cụ thể sẽ có hướng dẫn riêng).

4- Triển khai việc giảng dạy và học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân

- Căn cứ vào tài liệu chương trình và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban chỉ đạo các cấp tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc giảng dạy tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn việc thực hiện trong hệ thống các trường chính trị.

5- Tổ chức giao ban, kết hợp với kiểm tra định kỳ thực hiện cuộc vận động tại các ngành và địa phương

Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức giao ban 2 lần trong năm và kiểm tra tại các khu vực.

- Tại các địa phương, cơ quan, đơn vị: Ban Chỉ đạo cuộc vận động quyết định nội dung, hình thức, tổ chức giao ban, kết hợp kiểm tra.

6- Tổng kết năm 2010 và 4 năm triển khai cuộc vận động, xác định phương hướng triển khai cuộc vận động trong những năm tiếp theo

- Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ ban hành hướng dẫn tổng kết năm 2010 và 4 năm triển khai cuộc vận động.

- Thời gian: tổ chức hội nghị tổng kết cấp tỉnh trước đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố. Tổ chức hội nghị tổng kết ở Trung ương vào đầu tháng 12-2010, trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các nội dung tổng kết năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010.

- Các ngành, địa phương, đơn vị tiến hành tổng kết từ cơ sở trở lên. Có thể kết hợp với tổng kết năm nhưng cần thiết phải có nội dung riêng và dành thời gian thoả đáng cho việc tổng kết nội dung này (với 24 địa phương, đơn vị được Trung ương chọn làm điểm, kết hợp tổ chức tổng kết năm với tổng kết việc làm điểm 2 năm 2008, 2009 và có báo cáo riêng về kết quả thực hiện làm điểm).

- Trong quá trình tiến hành tổng kết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đậm nét, sinh động về những kết quả đạt được và các điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân.

- Về kinh phí triển khai thực hiện cuộc vận động thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng./.

                                                                       T/M BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG
                                                        PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
                                                                                
UỶ VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ
                                                                            
THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ

                                                                                               đã ký

                                                                                     Trương Tấn Sang

Bài viết liên quan

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT