Trung tâm TDTT tỉnh triển khai chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2010

Đăng ngày: 4/9/2010 12:00:00 AM - Lượt xem 3079

 

ĐẢNG ỦY SỞ VHTTDL BÌNH THUẬN                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      CHI BỘ TRUNG TÂM THỂ DỤCTHỂ THAO

             

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

NĂM 2010

–––––––––––––––––––––––––––

 

Căn cứ Hướng dẫn số 27 HD/ĐU - BCĐ ngày 16/3/2010 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đảng Ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh về Hướng dẫn tổ chức học tập và tuyên truyền chủ đề: Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “ là đạo đức, là văn minh” gắn với công tác tổ chức tiến hành Đại hội Đảng các cấp trong năm 2010. Chi bộ Trung tâm Thể Dục Thể Thao tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

 - Nâng cao hơn nữa nhận thức của Đảng viên, Cán bộ, Viên chức về công tác xây dựng Đảng, hướng đến mục tiêu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ Đảng viên, Cán bộ, Viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực công tác và tinh thần hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.

- Vận dụng những chuẩn mực tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các chuyên đề đã được học tập và rèn luyện trong 3 năm qua; qua đó đẩy mạnh “làm theo” bằng hành động cụ thể là: tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Trung tâm Thể dục Thể thao nhiệm kỳ II ( 2010 – 2012); xây dựng Chi bộ, Đơn vị và Đoàn thể trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ, Nghị quyết Đảng bộ các cấp.

II. Nội dung thực hiện:

    1. Đánh giá việc thực hiện nội dung “ 3 xây, 1 chống ”:

- Về 3 xây: Căn cứ kế hoạch thực hiện Cuộc vận động và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2009, Trung tâm TDTT tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, các chỉ tiêu về chuyên môn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là sự chuyển biến tích cực về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức tác phong của Đảng viên và quần chúng, kết quả đó được thể hiện qua các mặt: tư tưởng ổn định, phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, nội quy, kỷ luật của đơn vị đạt kết quả tốt, cách ứng xử của Đảng viên, Cán bộ, Viên chức trong đơn vị hòa nhã, mềm dẻo, thân ái và tinh thần đoàn kết nhất trí cao. Xây dựng tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, kính trọng dân, thương dân và tin dân; Nêu cao ý thức chấp hành và tinh thần trách nhiệm trong công việc, nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Thực hiện phong cách nói ít, viết ngắn, nói đi đôi với làm.

     - Về 1 chống: xây dựng chương trình hành động chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế Ban Thanh Tra nhân dân, Ban hành Nội quy quy định của cơ quan để thực hiện. Ban Thanh Tra nhân dân cơ quan đã tham gia giám sát việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, giám sát việc công khai sử dụng kinh phí, tiết kiệm trong sinh hoạt, thời gian làm việc của CBVC-LĐ qua học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đơn vị không để xảy qua hiện tượng tham nhũng, quan liêu sách nhiễu, khiếu nại, tố cáo nào.

Năm 2010, tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Cấp ủy và Ban Giám đốc Trung tâm TDTT nâng cao năng lực lãnh đạo trong điều hành, nêu cao vai trò của các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các phòng chuyên môn, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

   2. Các giải pháp thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng:

        - Về Nguyên tắc tập trung dân chủ: Bảo đảm quyền được đề đạt và bảo lưu ý kiến; quyền được bàn bạc, thảo luận các chỉ tiêu, kế hoạch, Nghị quyết của Chi bộ, Đảng bộ; quyền được ứng cử, đề cử, bầu cử; thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, bảo đảm quyền bình đẳng giữa quyền lợi và nhiệm vụ của Đảng viên.

-     Về Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách: xây dựng tính thống nhất ý chí và hành động trong Cấp ủy và trong Chi bộ; đề cao tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Đảng viên; tinh thần quyết đoán của Bí thư, Thủ trưởng đơn vị; thường xuyên kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo điều hành và ý thức trách nhiệm của Đảng viên trên tất cả các mặt.

-     Về Nguyên tắc tự phê bình và phê bình: Tất cả Đảng viên đều phải nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Chi bộ, đó là điều kiện tất yếu để xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ Đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ được giao và khắc phục ngay những khuyết điểm, tồn tại.

-     Về kỷ luật nghiêm minh và tự giác: quán triệt Đảng viên chấp hành đúng Điều lệ Đảng và các quy định kỷ luật Đảng, kịp thời phát hiện giáo dục hoặc xử lý kỷ luật Đảng viên có khuyết điểm hoặc vi phạm kỷ luật. Yêu cầu Đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, gương mẫu trong công tác cũng như trong sinh hoạt.

       - Về đoàn kết thống nhất trong Đảng: đặt mục tiêu xây dựng đoàn kết nội bộ là mục tiêu hàng đầu để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Chi bộ; luôn luôn chú trọng xây dựng tinh thần đoàn kết trong Cấp ủy, Chi bộ; củng cố mối quan hệ bền vững giữa Chi bộ, Chính quyền và Đoàn thể, tạo thành trung tâm tập trung ý chí và hành động của Cán bộ, Đảng viên và quần chúng của đơn vị.

-     Chuẩn bị cơ cấu nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín; xây dựng báo cáo chính trị tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ II (2010-2012). 

                3.  Nội dung viết thu hoạch:

            Qua tiếp thu học tập chủ đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” và “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Chi bộ yêu cầu tất cả Đảng viên, Cán bộ, Viên chức của đơn vị viết thu hoạch tập trung vào các nội dung sau:

          - Nhận thức của bản thân về nội dung tâm đắc nhất trong chủ đề vừa học.

          - Tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, lòng kính trọng dân, thương dân và tin dân; Ý thức chấp hành và tinh thần trách nhiệm trong công việc, nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

      Mỗi nội dung đều liên hệ ưu, khuyết điểm và đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới.

         - Liên hệ nội dung “3 xây, 1 chống ”

         - Thời gian nộp bài viết thu hoạch cá nhân gởi về Chi bộ Trung tâm TDTT vào ngày 09/04/2010.

           III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

        - Toàn thể Đảng viên, Cán bộ, Viên chức Trung tâm TDTT Bình Thuận thống nhất và quyết tâm thực hiện Chương trình hành động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 của Chi bộ.

       - Giao tổ chức Công đoàn, Chi đoàn triển khai theo dõi, đôn đốc thực hiện Chương trình hành động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 của Chi bộ và thường xuyên đưa tin, bài viết trên trang Website. Có báo cáo hàng tháng trong Chi bộ, chào cờ đầu tháng của đơn vị về kết qủa thực hiện Chương trình hành động này.

       - Trong quá trình thực hiện căn cứ điều kiện và đặc điểm hoạt động của Trung tâm, Cấp ủy và Thủ trưởng đơn vị thường xuyên chỉ đạo, đề ra những giải pháp phù hợp, thiết thực để đảm bảo kế hoạch đạt kết quả tốt đi vào thực tế cuộc sống, nâng cao nhận thức cho mỗi Đảng viên, Cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị.

 

Tài liệu học tập chuyên đề 2010 - Xem tại đây


                  TM. CHI BỘ

                   BÍ THƯ

 

 

 

 

                     Đỗ Văn Ba

Bài viết liên quan

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT