QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018

Số hiệu văn bản: 3337/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 11/09/2016

Người đăng: binhthuansports

Ngày đăng: 11/22/2016 4:14:12 PM

File đính kèm: Tải về

Chi tiết

 

Số:   3337 / QĐ-UBND                           Bình Thuận, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới

Đi hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018

 

-------------------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

 

Căn cứ Hướng dẫn số 3566/HD-BVHTTDL ngày 07/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018;

 

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 2216/TTr- SVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2016,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm

2018.

 

Điều 2. Quyết định nay có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                 KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Tổng cục Thể dục thể thao;

- TT. Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;

- Các Cơ quan thuộc UBND tỉnh;                                                               Nguyễn Đức Hòa

- Lưu: VT, KGVX. Hương

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới

Đi hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số  3337   /QĐ-UBND

Ngày 09   / 11/2016 của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

1. Mục đích:

 

- Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của thể dục - thể thao (TDTT) trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện;

 

- Đại hội TDTT các cấp tập trung tổ chức hoạt động thi đấu TDTT quần chúng, gắn kết công tác tổ chức Đại hội với việc đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; qua Đại hội TDTT các cấp, đánh giá thực chất kết quả phát triển sự nghiệp TDTT của xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã, thành phố trong giai đoạn 2014 - 2018;

 

- Tập trung nâng cao thành tích của lực lượng vận động viên (VĐV) các môn thể thao trọng điểm. Qua đó tuyển chọn VĐV có thành tích tốt tại Đại hội TDTT cấp tỉnh chuẩn bị tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đạt kết quả tốt;

 

- Nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài ở các cấp.

 

2. Yêu cầu:

 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã

hội đối với công tác TDTT và việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp;

 

- Các địa phương, đơn vị có kế hoạch cụ thể và phù hợp với điều kiện của ngành, địa phương mình để tổ chức lực lượng, lấy các Câu lạc bộ TDTT cơ sở làm nòng cốt. Xây dựng nội dung, chương trình Đại hội, sửa chữa, bổ sung các trang thiết bị, dụng cụ và sân bãi thể thao phục vụ cho Đại hội; tạo động lực thu hút các thành phần, các đối tượng trong xã hội tham gia Đại hội, đồng thời tích cực huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp vào việc tổ chức Đại hội, phát triển sự nghiệp TDTT;

 

- Đại hội TDTT các cấp được tổ chức an toàn, tiết kiệm. thiết thực, hiệu quả và đúng nghi lễ, có thể lồng ghép với các ngày lễ lớn, ngày thành lập ngành để tổ chức Đại hội;

 

- Các Liên đoàn, Hội, Câu lạc bộ TDTT có kế hoạch phối hợp với các Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm TDTT các huyện, thị  xã, thành phố tổ chức tốt Đại hội TDTT cơ sở.

 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA ĐẠI HỘI TDTT

 

1. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Bình Thuận, có đủ điều kiện về chuyên môn, sức khỏe theo quy định của Điều lệ Đại hội từng cấp đều được quyền tham gia.

 

2. Công chức, viên chức, người lao động (có hợp đồng lao động từ 6 tháng trở lên tính từ thời điểm khai mạc các môn thi đấu trong Đại hội) tại các Sở, ban, ngành, Lực lượng vũ trang, Đoàn thể, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Doanh nghiệp và các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đều được quyền tham gia.

 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 

Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII

năm 2018 bắt đầu từ tháng 01/2017 đến tháng 9/2018; chia thành 3 giai đoạn:

 

1. Giai đoạn 1: Tháng 01/2017 đến tháng 9/2017, tiến hành Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn và chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố.

 

2. Giai đoạn 2: Tháng 10/2017 đến tháng 4/2018, tiến hành Đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố, Sở, ngành, Đoàn thể, Lực lượng vũ trang cấp tỉnh và các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Doanh nghiệp và các cơ quan trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh. Được tổ chức trước một số môn trong Đại hội và chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội TDTT cấp tỉnh.

 

3. Giai đoạn 3: Tháng 9 năm 2018, tiến hành tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018 tại thành phố Phan Thiết. Được tổ chức trước một số môn trong Đại hội và chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội TDTT toàn quốc.

 

IV. QUY MÔ VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

1. Đối với xã, phường và thị trấn:

 

- Bao gồm xóm, thôn, khu phố, Câu lạc bộ TDTT cơ sở;

 

- Tùy điều kiện cụ thể của mỗi địa phương để tổ chức phù hợp, thiết thực và có hiệu quả. Động viên được nhiều người tham gia tập luyện, thi đấu. Qua đó tuyển chọn lực lượng tham gia Đại hội TDTT cấp huyện;

 

- Nội dung và số môn thể thao thi đấu cần gọn nhẹ, chọn những môn có đông đảo nhân dân tham gia tập luyện, các môn thể thao truyền thống và phù hợp với điều kiện làm ăn, đời sống sinh hoạt của địa phương như: Leo núi, Bắn nỏ, Kéo co, Đẩy gậy, Xe đạp (nhanh - chậm), Bóng đá (11 người, 07 người, 05 người, bãi biển), Việt dã, Bóng chuyền (06 người, bãi biển), Võ thuật, Cờ tướng, Bóng bàn, Cầu lông, Chạy Cà kheo… Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn phải được tổ chức từ 05

 

môn thể thao trở lên; phấn đấu đạt 98% đơn vị cấp xã, phường và thị trấn tổ chức

Đại hội TDTT.

 

2. Đối với huyện, thị xã, thành phố:

 

- Bao gồm xã, phường, thị trấn, các đơn vị, phòng, ban, Lực lượng vũ trang.

 

- Nội dung các môn thi trong Đại hội TDTT cần tùy thuộc vào quy mô phát triển phong trào ở cơ sở, quan tâm tổ chức các môn thể thao bãi biển, đồng thời căn cứ vào các môn được tổ chức trong Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm

2018 để tổ chức, nhưng phải đảm bảo từ 08 môn thể thao trở lên; 100% đơn vị cấp huyện tổ chức Đại hội TDTT và tham gia Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018;

 

- Cần tổ chức trang trọng, nghiêm túc, chú ý công tác tuyên truyền chào mừng gắn với các ngày lễ lớn trong năm và bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất tốt nhất cho Đại hội;

 

- Đảm bảo tất cả các xã, phường, thị trấn phải tổ chức xong Đại hội TDTT của cấp mình.

 

3. Đối với các Sở, ngành, Đoàn thể, Lực lượng vũ trang cấp tỉnh, Trường Đại học, Cao đẵng, Trung cấp, Doanh nghiệp và các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận:

 

- Bao gồm các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, tổ, đội theo hệ thống quản lý chuyên ngành hoặc phối hợp liên kết sở, ngành để tổ chức tuyển chọn lực lượng tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh;

 

- Nội dung các môn thi trong Đại hội TDTT tùy thuộc vào quy mô phát triển phong trào ở đơn vị, đồng thời căn cứ vào số lượng các môn được tổ chức trong Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018 để quyết định, nhưng phải tổ chức

tối thiểu từ 05 môn thể thao trở lên.

 

4. Đối với cấp tỉnh:

 

- Bao gồm các đoàn thể thao cấp huyện, cấp Sở, ngành, Đoàn thể, Lực lượng vũ trang, Trường Đại học, Cao đẵng, Trung cấp, Doanh nghiệp và các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tham gia;

 

- Nội dung được tổ chức gồm các môn thể thao hiện đại, truyền thống, dân tộc và những môn thể thao bãi biển đã được phổ biến và tập luyện rộng rãi, thường xuyên tổ chức thi đấu ở cơ sở, huyện, thị xã, thành phố và toàn tỉnh;

 

- Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018, phải tổ chức từ 14 môn trở lên. Các môn thể thao tổ chức trước Đại hội cần hướng về cơ sở đăng cai tổ chức. Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018 tổ chức tại Thành phố Phan Thiết (bao gồm Lễ Khai mạc, Bế mạc và thi đấu các môn thể thao còn lại).

 

V. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYÊN

 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện TDTT, thiết thực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đề cao trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, của toàn xã hội đối với công tác TDTT;

 

2. Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho vận động viên, thực hiện ứng xử văn hóa, kiên quyết loại trừ các hành vi tiêu cực trong thể thao; tích cực biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động TDTT và trong công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp;

 

3. Khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội TDTT các cấp: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”; “ Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”; “ Nhanh hơn - Cao hơn - Mạnh hơn” và các khẩu hiệu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương;

 

4. Tổ chức phát sóng thường xuyên trên hệ thống đài phát thanh, đài truyền hình, đài truyền thanh của địa phương, các bài hát tuyên truyền về TDTT như “Khỏe vì nước”, “Sáng mãi niềm tin”, “Niềm tin chiến thắng”… trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội TDTT các cấp;

 

5. Các huyện, thị xã, thành phố có thể tự sáng tác và sử dụng biểu tượng, logo về Đại hội TDTT các cấp của địa phương mình.

 

VI. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

Ban Tổ chức Đại hội TDTT từng cấp do 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (phụ trách Khối Văn hóa - Xã hội) làm Trưởng ban; ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Trưởng ban thường trực; các thành viên gồm lãnh đạo các cơ quan liên quan. Đối với các Sở, ban, ngành và đoàn thể, lực lượng vũ trang thì thành phần Ban Tổ chức Đại hội do Thủ trưởng đơn vị quyết định.

 

VII. KHEN THƯỞNG

 

1. Căn cứ kết quả tổ chức Đại Hội TDTTT các cấp, Ban Tổ chức từng cấp tham mưu khen thưởng cho tập thể và cá nhân tiêu biểu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ tại Đại hội TDTT;

 

2.  Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tặng bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai đại hội TDTT các cấp, tiến tới Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2018.

 

VIII. KINH PHÍ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

 

Kinh phí tổ chức được cân đối từ ngân sách nhà nước và vận động tài trợ theo nguyên tắc:

 

1. Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể cân đối ngân

sách địa phương và đơn vị để tổ chức Đại hội TDTT của cấp, ngành mình;

 

2. Huy động nguồn đóng góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp để tổ chức.

 

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

 

- Là cơ quan thường trực, tham mưu các nội dung có liên quan đến việc tổ chức triển khai Đại hội TDTT các cấp và giúp Ủy Ban nhân dân tỉnh theo dõi báo cáo tình hình tổ chức của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh.

 

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018; ban hành Điều lệ và các văn bản hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018 đạt hiệu quả.

 

- Hỗ trợ cơ sở vật chất, lực lượng cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài tham gia tổ chức Đại hội TDTT các Sở, ngành, Đoàn thể, Lực lượng vũ trang cấp tỉnh và các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

 

2. Sở Tài chính:

 

Căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách, bố trí nguồn kinh phí tổ chức Đại hội TDTT cho các đơn vị, địa phương ngoài nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm cho công tác TDTT.

 

3. Sở Y tế:

 

Có kế hoạch triển khai công tác đảm bảo y tế tại Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018; đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế xem xét miễn giảm một phần thu phí các vận động viên khám sức khỏe tham gia Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo:

 

Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT tham gia và hỗ trợ địa phương tổ chức tốt Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

 

5. Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền

hình tỉnh:

 

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội, nhằm tích cực vận động người dân tham gia tập luyện TDTT, thiết thực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đề cao trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, của toàn xã hội đối với công tác TDTT.

 

6. Lực lượng vũ trang trong tỉnh:

 

Tiến hành xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự tại Đại hội TDTT các cấp và

Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

 

7. Ủy Ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ngành

Đoàn thể, Lực lượng vũ trang cấp tỉnh:

 

Xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, xây dựng Điều lệ và tổ chức tốt Đại hội TDTT tại đơn vị mình; đồng thời chuẩn bị tốt lực lượng tham gia Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018./.

 

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hòa

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT