HƯỚNG DẪN Triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận thứ VIII năm 2018.

Số hiệu văn bản: 2429 /HD-SVHTTDL

Ngày ban hành: 23/11/2016

Người đăng: binhthuansports

Ngày đăng: 11/23/2016 10:43:37 AM

File đính kèm: Tải về

Chi tiết

UBND TỈNH BÌNH THUẬN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH            Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc

 

Số:  2429 /HD-SVHTTDL                 Bình Thuận, ngày  22  tháng 11 năm 2016

 

 

HƯỚNG DẪN

Triển  khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận thứ VIII năm 2018

 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 3566/HD-BVHTTDL ngày 07/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn triển khai tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) các cấp, tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Mục đích:

- Tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện;

- Đại hội TDTT các cấp tập trung tổ chức hoạt động thi đấu TDTT quần chúng, gắn kết công tác tổ chức Đại hội với việc đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phấn đấu đạt 98% đơn vị cấp xã, phường, thị trấn; 100% đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức Đại hội TDTT và tham gia Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018;

- Tập trung các nguồn lực của địa phương phát triển và nâng cao thành tích của lực lượng vận động viên (VĐV) các môn thể thao trọng điểm. Qua đó tuyển chọn VĐV có thành tích tốt tại Đại hội TDTT cấp tỉnh chuẩn bị tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đạt kết quả;

- Tăng cường và nâng cấp một bước cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài ở các cấp;

- Tổ chức Đại hội TDTT các cấp thiết thực, hiệu quả; tích cực huy động các nguồn lực của xã hội đóng góp vào việc tổ chức Đại hội; qua Đại hội TDTT các cấp, đánh giá thực chất kết quả phát triển sự nghiệp TDTT của xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã, thành phố trong giai đoạn 2014-2018.

2. Yêu cầu:

- Phát huy vài trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác TDTT và việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp;

 

- Các địa phương, đơn vị có kế hoạch cụ thể và phù hợp với điều kiện của mình để tổ chức lực lượng, lấy các Câu lạc bộ TDTT cơ sở làm nòng cốt. Xây dựng nội dung, chương trình Đại hội, sửa chữa, bổ sung các trang thiết bị, dụng cụ và sân bãi thể thao phục vụ cho Đại hội; tạo động lực thu hút các thành phần, các đối tượng trong xã hội tham gia, phát triển sự nghiệp TDTT;

- Đại hội TDTT các cấp phải thật an toàn, tiết kiệm và đúng nghi lễ, có thể lồng ghép với các ngày lễ lớn, ngày truyền thống của đơn vị, địa phương để tổ chức Đại hội;

II. NỘI DUNG

1. Quy mô, thời gian và địa điểm tổ chức:

1.1. Đại hội TDTT cấp xã, phường,  thị trấn

- Tên gọi: Đại hội TDTT xã, phường, thị trấn..... lần thứ ... năm 2017;

- Số môn tổ chức: Từ 05 môn thể thao trở lên, tùy điều kiện cụ thể có thể lựa chọn tổ chức các môn thể thao dân tộc, truyền thống của địa phương;

- Thời gian tổ chức: Từ tháng 01/2017 đến tháng 9/2017;

- Địa điểm tổ chức: Tại xã, phường, thị trấn;

- Khai mạc Đại hội: Tùy điều kiện của địa phương mà có hình thức tổ chức cho phù hợp; tổ chức khai mạc Đại hội nên gắn với việc tổ chức phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” , Ngày chạy Olimpic toàn dân. (đối với những xã vùng núi nếu không có điều kiện tổ chức riêng, thì tổ chức theo cụm xã, cần lựa chọn địa điểm tổ chức cho phù hợp để tiện việc đi lại của nhân dân).

1.2. Đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố

- Tên gọi: Đại hội TDTT huyện, thị xã, thành phố ... lần thứ ... năm..

- Số môn tổ chức: Từ 08 môn thể thao trở lên, tùy điều kiện cụ thể, có thể lựa chọn tổ chức các môn thể thao dân tộc, truyền thống của địa phương và các môn của Đại hội TDTT tỉnh;

- Huy động đông đảo quần chúng tham gia tập luyện và thi đấu, lựa chọn những VĐV tiêu biểu ở các môn thể thao, nhằm chuẩn bị lực lượng VĐV tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh, phát hiện tài năng để bồi dưỡng lực lượng VĐV kế cận;

- Thời gian tổ chức: Từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2018;

- Khai mạc Đại hội: Chọn các ngày lễ lớn của đất nước, sự kiện chính trị của địa phương để tổ chức khai mạc Đại hội. Quy mô tổ chức tùy theo khả năng về nguồn lực của địa phương;

- Địa điểm tổ chức: Tại các cơ sở  trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

1.3.  Đối  với  các  Sở,  Ngành,  Đoàn  thể,  Lực  lượng  vũ  trang cấp  tỉnh, Trường Đại học, Cao  đẵng,  Trung cấp,  Doanh  nghiệp  và các cơ quan  trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

- Tên gọi: Đại hội TDTT tên đơn vị ... lần thứ ... năm...

- Huy động lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tham gia tích cực tập luyện và thi đấu các môn thể thao và chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội TDTT cấp tỉnh;

- Số môn tổ chức: 05 môn trở lên;

- Thời gian tổ chức: Từ tháng 10/2017 đến tháng 4/2018

- Địa điểm tổ chức: Tại các đơn vị hoặc cơ sở trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố

1.4. Đại hội TDTT cấp tỉnh. (Có kế hoạch riêng)

- Thời gian tổ chức: Từ tháng 06/2017 đến tháng 09/2018 và được làm 03 giai đoạn.

- Địa điểm tổ chức: Tại các huyện, thị xã, thành phố Phan Thiết; khai mạc và bế mạc Đại hội được tổ chức thành phố Phan Thiết.

- Số môn tổ chức: Từ 15 đến 16 môn thể thao.

2. Nhiệm vụ chính triển khai thực hiện

2.1. Chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT các cấp:

- Việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp phải đúng tiến độ, thời gian quy định, sau khi hoàn thành tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn mới tiến hành tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện, thị xã, thành phố;

- Tổ chức rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT các cấp sau khi kết thúc từng giai đoạn và kết thúc Đại hội. Mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 01 đến 02 xã, phường, thị trấn để tổ chức Đại hội điểm;

- Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh sẽ chọn Đại hội điểm tại các địa phương gồm: Thị xã LaGi cho khu vực phía Nam và thành phố Phan Thiết cho khu vực phía Bắc; thời gian tiến hành tổ chức Đại hội điểm trong tháng 11/2017;

2.2 Thành lập Ban Tổ chức Đại hội:

- Ban Tổ chức Đại hội TDTT xã, phường, thị trấn do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Trưởng Ban, lãnh đạo các ngành, đoàn thể là thành viên, cán bộ phụ trách văn hoá - thể thao thường trực Ban Tổ chức;

- Ban Tổ chức Đại hội TDTT huyện, thị xã, thành phố do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Trưởng Ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể, trong đó lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin là thường trực Ban Tổ chức;

- Các Sở, Ngành, Đoàn thể, Lực lượng vũ trang cấp tỉnh, Trường Đại học, Cao đẵng, Trung cấp, Doanh nghiệp và các cơ quan trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Thủ trưởng đơn vị quyết định.

2.3. Tổ chức Lễ khai mạc và bế mạc Đại hội TDTT:

- Lễ khai mạc Đại hội: Đảm bảo trang trọng, xung quanh khu vực địa điểm tổ chức phải trang trí băng ron, khẩu hiệu, panô, tranh ảnh cổ động về hoạt động TDTT và hành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đơn vị;

 

- Trang trí khánh tiết Lễ khai mạc:

+ Có lễ đài, bồn lửa Đại hội;

+ Phông chính lễ đài: Trên phông chính có quốc hiệu; bên trái phông chính bố trí phông cờ tổ quốc và ảnh (tượng) Bác Hồ; bên phải bố trí Logo Đại hội và nội dung tên gọi của Đại hội. Trường hợp bố trí phông cờ tổ quốc và ảnh (tượng) Bác Hồ ở giữa phông chính thì bên trái bố trí nội dung tên địa phương, đơn vị ( hướng trang trí nhìn từ dưới lên).

- Nội dung Lễ khai mạc:

+ Phần lễ:

* Chào cờ (Quốc ca);

* Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

* Đốt đuốc truyền thống;

* Diễn văn khai mạc;

* Đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Bác Hồ;

*Phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

*Tuyên thệ của trọng tài và tuyên hứa của VĐV;

*Tặng cờ lưu niệm.

+ Phần hội:

- Việc tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng, biểu diễn văn nghệ, đồng diễn thể dục thể thao… do địa phương tổ chức Đại hội quyết định;

- Diễu hành qua lễ đài được quy định theo thứ tự như sau: Đi đầu là cờ tổ quốc

- kiệu Bác - cờ Đại hội - khối cờ hồng - khối diễu hành, biểu dương lực lượng (các khối diễu hành đi theo thứ  tự do Ban tổ chức bố trí);

- Các khối diễu hành đi qua lễ đài phải được thuyết minh, nhấn mạnh những điểm nổi bậc về phong trào thể dục thể thao của địa phương đó, có bảng tên đoàn, mỗi đoàn có trưởng đoàn cầm cờ tổ quốc đi trước, xếp thành 2, 4, 8 hàng ngang tùy theo số lưng người tham gia mà bố trí hợp lý;

- Vị trí khu tập kết: Lập sơ đồ hướng dẫn, khu vực trung tâm lễ đài là vị trí tập kết của khối rước cờ, kiệu Bác theo thứ tự (cờ Tổ quốc - Kiệu Bác - cờ Đại hội). Các khối diễu hành theo thứ tự sơ đồ hướng dẫn; Khối cờ hồng có thể tập kết phía sau cờ đại hội hoặc làm nền xung quanh khu vực lễ khai mạc.

- Lễ bế mạc:

Bao gồm công tác tổng kết Đại hội, khen thưởng cho các đoàn, các huấn luyện viên, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp;

2.4. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và kinh phí:

 

Căn cứ điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương để xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình thể thao phục vụ công tác tổ chức thi đấu các môn thi trong chương trình Đại hội; đảm bảo kinh phí để tổ chức Đại hội TDTT các cấp từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn khác.

2.5. Công tác tuyên truyền:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện TDTT, thiết thực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đề cao trách nhiệm, sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, của toàn xã hội đối với công tác TDTT;

- Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho vận động viên, thực hiện ứng xử văn hóa, kiên quyết loại trừ các hành vi tiêu cực trong thể thao; tích cực biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động TDTT và trong công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp;

- Khẩu hiệu tuyên truyền cho Đại hội TDTT các cấp: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”; “ Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”; “ Nhanh hơn – Cao hơn – Mạnh hơn” và các khẩu hiệu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương;

- Tổ chức phát sóng thường xuyên trên hệ thống đài phát thanh, đài truyền hình, đài truyền thanh của địa phương, các bài hát tuyên truyền về thể dục thể thao như “Khỏe vì nước”, “Sáng mãi niềm tin”, “Niềm tin chiến thắng”…trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội TDTT các cấp;

- Các đơn vị, địa phương có thể tự sáng tác và sử dụng biểu tượng, logo về Đại hội TDTT.

3. Công tác thông tin báo cáo tiến độ triển  khai Đại hội:

Trong thời gian 15 ngày sau khi kết thúc Đại hội đơn vị, địa phương tiến hành tổng kết, đánh giá công tác tổ chức Đại hội của địa phương; kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội TDTT các cấp và chuẩn bị tốt lực lượng tham gia Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018 và báo cáo về cơ quan thường trực Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Nội dung báo cáo theo mẫu đính kèm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ngành, Đoàn thể, Lực lượng vũ trang cấp tỉnh, Trường Đại học, Cao đẵng, Trung cấp, Doanh nghiệp và các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chỉ đạo thành lập Ban Tổ chức, ban hành Kế hoạch, Điều lệ tổ chức Đại hội TDTTcấp mình để triển khai thực hiện phù hợp với nội dung của hướng dẫn này. Chỉ đạo bộ phận thường trực Đại hội cấp mình theo dõi, đôn đốc, kiểm tra trong suốt quá trình tổ chức Đại hội TDTT, đồng thời báo cáo tiến độ Đại hội theo quy định. Đối với các địa phương được chọn tổ chức Đại hội điểm của tỉnh có kế hoạch cụ thể gửi về thường trực Ban Tổ chức Đại hội (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để chỉ đạo thực hiện;

2. Phòng Nghiệp vụ TDTT Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, giám sát, tổng hợp và tham mưu các văn bản chỉ đạo Đại Hội TDTT các cấp, tiến tới Đại Hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018;

3. Phòng Tổ chức cán bộ chủ động phối hợp Phòng Nghiệp vụ TDTT Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham mưu Quyết định thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc của Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018. Thời gian thực hiện trong tháng 12/2016;

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan dự trù và tổng hợp kinh phí tổ chức Đại hội TDTT tỉnh trình các cấp thẩm quyền phê duyệt, đồng thời hướng dẫn sử dụng và thanh quyết toán đúng theo quy định hiện hành;

5. Trung tâm TDTT tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng Chương trình tổ chức các môn trong Đại hội, Điều lệ chung và Điều lệ từng môn; chuẩn bị nguồn kinh phí tổ chức các môn, kiểm tra rà soát hệ thống sân bãi, dụng cụ trang thiết bị phục vụ thi đấu và đề xuất có biện pháp sửa chữa, nâng cấp, mua sắm những dụng cụ cần thiết cho Đại hội. Đồng thời hỗ trợ cơ sở vật chất, lực lượng cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài tham gia tổ chức Đại hội TDTT tại các đơn vị, địa phương. Thời gian thực hiện trong tháng 12/2016;

6. Trường Năng khiếu nghiệp vụ TDTT tỉnh hỗ trợ lực lượng Viên chức, Giáo viên và người lao động tham gia các nhiệm vụ liên quan cho Đại hội khi cần thiết, đồng thời liên kết với các địa phương, đơn vị tạo điều kiện cho các Giáo viên và Học sinh làm nhiệm vụ huấn luyện và thi đấu theo hướng về với địa phương, đơn vị trước khi vào Trường;

7. Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng nhiệm vụ tích cực phối hợp thực hiện các công việc liên quan để triển khai thực hiện tốt Đại Hội TDTT các cấp, tiến tới Đại Hội TDTT tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 3337/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII năm 2018 và nội dung Hướng dẫn này có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương phản ánh, kiến nghị về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng nghiệp vụ Thể dục thể thao), điện thoại 0623827095 để kịp thời hướng dẫn chi tiết nhằm đảm bảo triển khai thực hiện đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

- Tổng cục TDTT;

- Ông Nguyễn Đức Hòa- PCT UBND tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các Sở, Ngành, Đoàn thể, LLVT tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Ban Giám đốc Sở VHTTDL;

- Các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Các Liên đoàn, Câu lạc bộ, Hội thể thao tỉnh;

- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố;

- Trung tâm VH-TT, các huyện, thị xã;

- Trung tâm TDTT thành phố Phan Thiết;

- Lưu: VT, NV TDTT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Ngô Minh Chính

 

 

 

 

 

Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT