Luật thi đấu Vovinam

Đăng ngày: 5/19/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 4285

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

-----------------------

Số: 770/QĐ-UBTDTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 30  tháng 5 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

V/v ban hành Luật thi đấu VOVINAM

BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

 

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 củ Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà n­ước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 06/01/1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục Thể thao;

Xét yêu cầu về phát triển và nâng cao thành tích môn VOVINAM ở n­ớc ta.

Căn cứ vào đề nghị của Ông Vụ tr­ởng vụ Thể dục Thể thao Quần chúng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành luật thi đấu VOVINAM gồm  2 phần, 6 ch­ơng và 38 Điều.

Điều 2:  Luật VOVINAM đ­ược áp dụng trong các cuộc thi đấu từ cơ sở đến toàn quốc và thi đấu Quốc tế tại n­ước ta.

Điều 3: Các cuộc thi đấu toàn quốc có thể đề ra Điều lệ thích hợp với thực tế như­ng không đ­ược trái vơí các Điều ghi trong Luật này.

Điều 4: Luật này thay thế cho các Luật đã in tr­ước đây và có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5: Các ông Vụ trư­ởng Vụ thể dục Thể thao Quần chúng, Vụ trư­ởng Vụ Tổ chức cán bộ - đào tạo, Chánh văn phòng, giám đốc các Sở Thể dục Thể thao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN TDT

                                                                      Nguyễn Danh Thái (Đã ký)

File đính kèm: Luật Vovinam (FILE PDF)

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao Giới thiệu môn thể thao Bóng chuyền chân
(Đăng ngày: 9/4/2015 11:56:02 AM)
trung tâm thể dục thể thao Luật Bóng chuyền hơi
(Đăng ngày: 10/23/2013 12:00:00 AM)
trung tâm thể dục thể thao Luật thi đấu Golf
(Đăng ngày: 7/12/2009 12:00:00 AM)
trung tâm thể dục thể thao Luật Kéo co quốc tế
(Đăng ngày: 5/6/2010 12:00:00 AM)
trung tâm thể dục thể thao Luật thi đấu Bóng đá bãi biển
(Đăng ngày: 5/27/2009 12:00:00 AM)
trung tâm thể dục thể thao Luật thi đấu Billiards - Snooker
(Đăng ngày: 10/16/2009 12:00:00 AM)
trung tâm thể dục thể thao Luật thi đấu Đua thuyền truyền thống
(Đăng ngày: 5/19/2009 12:00:00 AM)
Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT