Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Tọa đàm chủ đề “Tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân là làm những việc gì”?

Đăng ngày: 9/21/2009 12:00:00 AM - Lượt xem 3327

File đính kèm:

>> Công văn 21/CB-TT.TDTT (File PDF)

>> Mẫu bài thu hoạch (File Word)

>> Tài liệu học tập


 

ĐẢNG ỦY SỞ VHTTDL BÌNH THUẬN

CHI BỘ TRUNG TÂM THỂ DỤC THỂ THAO

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

–––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Số:    21      /CB.TT.TDTT

Phan Thiết, ngày 21 tháng 9 năm 2009

V/v: Tọa đàm với chủ đề “Tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân là làm những việc gì”

 

 

                        Kính gửi: Các Tổ chức Công đoàn và Chi đoàn thuộc Trung tâm TDTT

 

 

Thực hiện ý kiến kết luận của Giám đốc Sở VHTTDL - Trưởng các Ban Chỉ đạo tại cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2009 thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sau khi tiếp thu học tập chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ. Chi bộ Trung tâm Thể dục Thể thao triển khai Tọa đàm với Chủ đề “Tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân là làm những việc gì” như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

Nhằm làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn cơ quan và lan tỏa ra ngoài xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên …nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Trung tâm Thể dục Thể thao nhiệm kỳ I (2008 – 2010).

- Làm cho cán bộ, đảng viên, viên chức, đoàn viên, hiểu sâu sắc hơn nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "Ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", và những lời di huấn sâu sắc của Bác Hồ.

- Qua học tập và ôn lại di chúc của Bác Hồ, mỗi tập thể và cá nhân tự liên hệ, kiểm điểm để trao đổi và đề ra những việc cụ thể làm theo lời Bác dạy và tấm gương đạo đức của Bác một cách thiết thực; tạo cơ sở đưa Cuộc vận động từng bước đi vào chiều sâu; góp phần động viên sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và viên chức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2009 đã đề ra.

II. NỘI DUNG:

1. Chủ đề: “Tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân là làm những việc gì”. Phải làm gì và làm thế nào để thể hiện về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; liên hệ tình hình thực tế của đơn vị, đề ra cho được những việc làm cụ thể thiết thực, mỗi người chỉ chọn cho mình một vài việc còn tồn tại, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục (không nêu chung chung).

2. Hình thức: Tọa đàm gián tiếp bằng cách viết bài thu hoạch, tự nhận thức, liên hệ bản thân và phương hướng phấn đấu rèn luyện theo chủ đề (có mẫu dành cho cho cán bộ, viên chức kèm theo) và gửi qua BBT website www.binhthuansports.vn để đăng công khai trên website của Trung tâm TDTT.

3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 21/9/2009. 

4. Thời gian hoàn thành: Ngày 05/10/2009.

5. Phương pháp triển khai:

– Đối tượng: Áp dụng bắt buộc cho tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức, huấn luyện viên trong toàn cơ quan. 

– Hình thức gửi bài: Bài viết được gõ bằng máy tính, nội dung không quá 3 trang giấy khổ A4, phông chữ Times New Roman hoặc viết tay.

+ 01 bản gốc, có chữ ký, ghi rõ họ tên gửi về Ban biên tập Website Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Thuận qua địa chỉ e-mail: bsc@binhthuansports.vn (sau khi Chi bộ Trung tâm đã thông qua nội dung bài thu hoạch) để đăng trực tiếp lên trang website của cơ quan tại tiêu đề mục chính Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Yêu cầu: Mỗi cá nhân tự suy nghĩ, nhận thức và liên hệ bản thân, không được sao chép của nhau (vì mỗi người có ưu, nhược điểm và mỗi việc làm cụ thể riêng) .

– Thảo luận – Góp ý: Các cá nhân muốn góp ý về nội dung bài viết của cán bộ khác trên cơ sở xây dựng, trao đổi, nghiên cứu và tích cực học tập đề nghị gửi trực tiếp trên website www.binhthuansports.vn tại tiêu đề mục Liên hệ hoặc gửi qua e-mail bsc@binhthuansports.vn để xem xét nội dung và đăng ý kiến thảo luận góp ý.

6. Khen thưởng: 

– Là một trong những tiêu chí để xét thi đua khen thưởng năm 2009.

– Các cá nhân có bài viết xuất sắc, có phương hướng phấn đấu rèn luyện cụ thể, khả thi và hoàn thành nhiệm vụ đề ra sẽ được đề nghị khen thưởng theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– Yêu cầu tổ chức Công đoàn và Chi đoàn cơ quan triển khai nội dung văn bản đến từng cán bộ, đảng viên, viên chức, huấn luyện viên trong toàn cơ quan và thực hiện theo thời gian quy định.

– Giao các tổ chức Công đoàn và Chi đoàn cơ quan theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện của các cán bộ, đảng viên, viên chức, huấn luyện viên trong cơ quan.

– Giao Ban biên tập webiste Trung tâm TDTT xây dựng tiêu đề menu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với các đường dẫn dễ thấy trên trang website www.binhthuansports.vn và gửi đến các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở VHTTDL để truy cập theo dõi và tham gia thảo luận.

– Trong quá trình thực hiện vướng mắc đề nghị phản ảnh qua Cấp ủy Chi bộ Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh để xem xét, giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy Sở VHTTDL (b/c);

- Các Chi bộ thuộc Đảng ủy Sở VHTTDL;

- Công đoàn, Chi đoàn TT.TDTT (thực hiện);

- Lưu Chi bộ Trung tâm TDTT.

TM. CHI BỘ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

Nguyễn Hữu Thông (đã ký) 

 

 

 

Bài viết liên quan

trung tâm thể dục thể thao Bác Hồ và Thể dục Thể thao
(Đăng ngày: 9/17/2009 12:00:00 AM)
Face BSC -Banner phải 1 Quảng cáo - Banner phải 2
Banner phải - phía dưới Mail công vụ Phần mềm QLVB

Liên kết website

Banner phải - phía dưới - UBND BT